ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم محبی گرگری، علی بیات کشکولی، وحید معظمی، (1397). بررسی شاخص های موثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 235-249. magiran.com/p1886293
Rahim Mohebbi Gargari, Ali Bayat Kashkoli, Vahid Moazami, (2018). Survey of Effective Criteria for Sustainable Development of Poplar Wood Farming in Iran by Pair Comparisons Method, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 235-249. magiran.com/p1886293
رحیم محبی گرگری، علی بیات کشکولی، وحید معظمی، بررسی شاخص های موثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 235-249. magiran.com/p1886293
Rahim Mohebbi Gargari, Ali Bayat Kashkoli, Vahid Moazami, Survey of Effective Criteria for Sustainable Development of Poplar Wood Farming in Iran by Pair Comparisons Method, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 235-249. magiran.com/p1886293
رحیم محبی گرگری، علی بیات کشکولی، وحید معظمی، "بررسی شاخص های موثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 235-249. magiran.com/p1886293
Rahim Mohebbi Gargari, Ali Bayat Kashkoli, Vahid Moazami, "Survey of Effective Criteria for Sustainable Development of Poplar Wood Farming in Iran by Pair Comparisons Method", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 235-249. magiran.com/p1886293
رحیم محبی گرگری، علی بیات کشکولی، وحید معظمی، (1397). 'بررسی شاخص های موثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.235-249. magiran.com/p1886293
Rahim Mohebbi Gargari, Ali Bayat Kashkoli, Vahid Moazami, (2018). 'Survey of Effective Criteria for Sustainable Development of Poplar Wood Farming in Iran by Pair Comparisons Method', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.235-249. magiran.com/p1886293
رحیم محبی گرگری؛ علی بیات کشکولی؛ وحید معظمی. "بررسی شاخص های موثر بر توسعه پایدار زراعت چوب صنوبر در ایران به روش مقایسات زوجی". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 235-249. magiran.com/p1886293
Rahim Mohebbi Gargari; Ali Bayat Kashkoli; Vahid Moazami. "Survey of Effective Criteria for Sustainable Development of Poplar Wood Farming in Iran by Pair Comparisons Method", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 235-249. magiran.com/p1886293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال