ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده رستگار، حسن رضایی، حسین یوسفی، (1397). بررسی کارایی جاذب نانوفیبرلیگنوسلولزی در حذف سرب از محلول های آبی، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 251-262. magiran.com/p1886299
Saeedeh Rastgar, Hasan Rezaei, Hossein Yousefi, (2018). Evaluation of lignocellulose Nano-fiber absorbent efficacy in lead removal from aqueous solutions, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 251-262. magiran.com/p1886299
سعیده رستگار، حسن رضایی، حسین یوسفی، بررسی کارایی جاذب نانوفیبرلیگنوسلولزی در حذف سرب از محلول های آبی. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 251-262. magiran.com/p1886299
Saeedeh Rastgar, Hasan Rezaei, Hossein Yousefi, Evaluation of lignocellulose Nano-fiber absorbent efficacy in lead removal from aqueous solutions, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 251-262. magiran.com/p1886299
سعیده رستگار، حسن رضایی، حسین یوسفی، "بررسی کارایی جاذب نانوفیبرلیگنوسلولزی در حذف سرب از محلول های آبی"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 251-262. magiran.com/p1886299
Saeedeh Rastgar, Hasan Rezaei, Hossein Yousefi, "Evaluation of lignocellulose Nano-fiber absorbent efficacy in lead removal from aqueous solutions", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 251-262. magiran.com/p1886299
سعیده رستگار، حسن رضایی، حسین یوسفی، (1397). 'بررسی کارایی جاذب نانوفیبرلیگنوسلولزی در حذف سرب از محلول های آبی'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.251-262. magiran.com/p1886299
Saeedeh Rastgar, Hasan Rezaei, Hossein Yousefi, (2018). 'Evaluation of lignocellulose Nano-fiber absorbent efficacy in lead removal from aqueous solutions', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.251-262. magiran.com/p1886299
سعیده رستگار؛ حسن رضایی؛ حسین یوسفی. "بررسی کارایی جاذب نانوفیبرلیگنوسلولزی در حذف سرب از محلول های آبی". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 251-262. magiran.com/p1886299
Saeedeh Rastgar; Hasan Rezaei; Hossein Yousefi. "Evaluation of lignocellulose Nano-fiber absorbent efficacy in lead removal from aqueous solutions", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 251-262. magiran.com/p1886299
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال