ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی سفیدروح، ابوالقاسم خزاعیان، محمدحسین پل، غلامحسین لیاقت، حسین یوسفی، (1397). بررسی مقاومت به ضربه تخته لایه ساخته شده با چسب تقویت شده با نانو الیاف سلولز، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 263-275. magiran.com/p1886300
Mostafa Sefidrouh, Abolghasem Khazaian, Mohammad Hossein Pol, Gholamhossein Liaghat, Hossein Yousefi, (2018). Investigation of the impact resistance of the plywood made with adhesive enhanced with Cellulose Nanofibers, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 263-275. magiran.com/p1886300
مصطفی سفیدروح، ابوالقاسم خزاعیان، محمدحسین پل، غلامحسین لیاقت، حسین یوسفی، بررسی مقاومت به ضربه تخته لایه ساخته شده با چسب تقویت شده با نانو الیاف سلولز. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 263-275. magiran.com/p1886300
Mostafa Sefidrouh, Abolghasem Khazaian, Mohammad Hossein Pol, Gholamhossein Liaghat, Hossein Yousefi, Investigation of the impact resistance of the plywood made with adhesive enhanced with Cellulose Nanofibers, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 263-275. magiran.com/p1886300
مصطفی سفیدروح، ابوالقاسم خزاعیان، محمدحسین پل، غلامحسین لیاقت، حسین یوسفی، "بررسی مقاومت به ضربه تخته لایه ساخته شده با چسب تقویت شده با نانو الیاف سلولز"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 263-275. magiran.com/p1886300
Mostafa Sefidrouh, Abolghasem Khazaian, Mohammad Hossein Pol, Gholamhossein Liaghat, Hossein Yousefi, "Investigation of the impact resistance of the plywood made with adhesive enhanced with Cellulose Nanofibers", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 263-275. magiran.com/p1886300
مصطفی سفیدروح، ابوالقاسم خزاعیان، محمدحسین پل، غلامحسین لیاقت، حسین یوسفی، (1397). 'بررسی مقاومت به ضربه تخته لایه ساخته شده با چسب تقویت شده با نانو الیاف سلولز'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.263-275. magiran.com/p1886300
Mostafa Sefidrouh, Abolghasem Khazaian, Mohammad Hossein Pol, Gholamhossein Liaghat, Hossein Yousefi, (2018). 'Investigation of the impact resistance of the plywood made with adhesive enhanced with Cellulose Nanofibers', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.263-275. magiran.com/p1886300
مصطفی سفیدروح؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ محمدحسین پل؛ غلامحسین لیاقت؛ حسین یوسفی. "بررسی مقاومت به ضربه تخته لایه ساخته شده با چسب تقویت شده با نانو الیاف سلولز". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 263-275. magiran.com/p1886300
Mostafa Sefidrouh; Abolghasem Khazaian; Mohammad Hossein Pol; Gholamhossein Liaghat; Hossein Yousefi. "Investigation of the impact resistance of the plywood made with adhesive enhanced with Cellulose Nanofibers", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 263-275. magiran.com/p1886300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال