ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد صدقی، احمدرضا سراییان، الیاس افرا، هدایت الله امینیان، مریم افشارپور، (1397). تاثیر کهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ویژگی های کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 277-288. magiran.com/p1886301
Mehrdad Sedghi, Ahmadreza Saraeyan, Elyas Afra, Hedayatollah Aminian, Maryam Afsharpour, (2018). EFFECT OF DRY- HEAT AND MOIST-HEAT AGING ON PROPERTIES OF PAPERS TREATED WITH NANO CALCIUM HYDROXIDE AND NANO CHITOSAN, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 277-288. magiran.com/p1886301
مهرداد صدقی، احمدرضا سراییان، الیاس افرا، هدایت الله امینیان، مریم افشارپور، تاثیر کهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ویژگی های کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 277-288. magiran.com/p1886301
Mehrdad Sedghi, Ahmadreza Saraeyan, Elyas Afra, Hedayatollah Aminian, Maryam Afsharpour, EFFECT OF DRY- HEAT AND MOIST-HEAT AGING ON PROPERTIES OF PAPERS TREATED WITH NANO CALCIUM HYDROXIDE AND NANO CHITOSAN, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 277-288. magiran.com/p1886301
مهرداد صدقی، احمدرضا سراییان، الیاس افرا، هدایت الله امینیان، مریم افشارپور، "تاثیر کهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ویژگی های کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 277-288. magiran.com/p1886301
Mehrdad Sedghi, Ahmadreza Saraeyan, Elyas Afra, Hedayatollah Aminian, Maryam Afsharpour, "EFFECT OF DRY- HEAT AND MOIST-HEAT AGING ON PROPERTIES OF PAPERS TREATED WITH NANO CALCIUM HYDROXIDE AND NANO CHITOSAN", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 277-288. magiran.com/p1886301
مهرداد صدقی، احمدرضا سراییان، الیاس افرا، هدایت الله امینیان، مریم افشارپور، (1397). 'تاثیر کهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ویژگی های کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.277-288. magiran.com/p1886301
Mehrdad Sedghi, Ahmadreza Saraeyan, Elyas Afra, Hedayatollah Aminian, Maryam Afsharpour, (2018). 'EFFECT OF DRY- HEAT AND MOIST-HEAT AGING ON PROPERTIES OF PAPERS TREATED WITH NANO CALCIUM HYDROXIDE AND NANO CHITOSAN', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.277-288. magiran.com/p1886301
مهرداد صدقی؛ احمدرضا سراییان؛ الیاس افرا؛ هدایت الله امینیان؛ مریم افشارپور. "تاثیر کهنگی حرارتی و حرارتی رطوبتی بر ویژگی های کاغذ تیمار شده با نانوهیدروکسید کلسیم و نانوکیتوزان". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 277-288. magiran.com/p1886301
Mehrdad Sedghi; Ahmadreza Saraeyan; Elyas Afra; Hedayatollah Aminian; Maryam Afsharpour. "EFFECT OF DRY- HEAT AND MOIST-HEAT AGING ON PROPERTIES OF PAPERS TREATED WITH NANO CALCIUM HYDROXIDE AND NANO CHITOSAN", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 277-288. magiran.com/p1886301
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال