ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی نیکخواه دافچاهی، احمدرضا سراییان، حسین رسالتی، علی قاسمیان، علیرضا شاکری، (1397). تولید خمیر حل شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیش استخراج قلیایی و فرآیند سودا-آنتراکینون، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 289-298. magiran.com/p1886302
Mostafa Nikkhah Dafchahi, Ahmad Reza Saraeyan, Hossein Resalati, Ali Ghasemian, Ali Reza Shakeri, (2018). Production of dissolving pulp from populus deltoides wood utilizing alkaline pre-extraction followed by soda-AQ pulping process, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 289-298. magiran.com/p1886302
مصطفی نیکخواه دافچاهی، احمدرضا سراییان، حسین رسالتی، علی قاسمیان، علیرضا شاکری، تولید خمیر حل شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیش استخراج قلیایی و فرآیند سودا-آنتراکینون. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 289-298. magiran.com/p1886302
Mostafa Nikkhah Dafchahi, Ahmad Reza Saraeyan, Hossein Resalati, Ali Ghasemian, Ali Reza Shakeri, Production of dissolving pulp from populus deltoides wood utilizing alkaline pre-extraction followed by soda-AQ pulping process, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 289-298. magiran.com/p1886302
مصطفی نیکخواه دافچاهی، احمدرضا سراییان، حسین رسالتی، علی قاسمیان، علیرضا شاکری، "تولید خمیر حل شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیش استخراج قلیایی و فرآیند سودا-آنتراکینون"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 289-298. magiran.com/p1886302
Mostafa Nikkhah Dafchahi, Ahmad Reza Saraeyan, Hossein Resalati, Ali Ghasemian, Ali Reza Shakeri, "Production of dissolving pulp from populus deltoides wood utilizing alkaline pre-extraction followed by soda-AQ pulping process", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 289-298. magiran.com/p1886302
مصطفی نیکخواه دافچاهی، احمدرضا سراییان، حسین رسالتی، علی قاسمیان، علیرضا شاکری، (1397). 'تولید خمیر حل شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیش استخراج قلیایی و فرآیند سودا-آنتراکینون'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.289-298. magiran.com/p1886302
Mostafa Nikkhah Dafchahi, Ahmad Reza Saraeyan, Hossein Resalati, Ali Ghasemian, Ali Reza Shakeri, (2018). 'Production of dissolving pulp from populus deltoides wood utilizing alkaline pre-extraction followed by soda-AQ pulping process', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.289-298. magiran.com/p1886302
مصطفی نیکخواه دافچاهی؛ احمدرضا سراییان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان؛ علیرضا شاکری. "تولید خمیر حل شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیش استخراج قلیایی و فرآیند سودا-آنتراکینون". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 289-298. magiran.com/p1886302
Mostafa Nikkhah Dafchahi; Ahmad Reza Saraeyan; Hossein Resalati; Ali Ghasemian; Ali Reza Shakeri. "Production of dissolving pulp from populus deltoides wood utilizing alkaline pre-extraction followed by soda-AQ pulping process", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 289-298. magiran.com/p1886302
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال