ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام مرادپور، بهزاد بلوری، عباس اخوان سپهی، مائده احدنژاد، مهدی جنوبی، (1397). استخراج سلولز از ضایعات جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، 301-311. magiran.com/p1886303
Payam Moradpour, Behzad Belouri, Abbas Akhvan Sepahi, Maedeh Ahad Nezhad, Mahdi Jonoobi, (2018). Cellulose Extraction from Spirulina Wastes (Spirulina platensis) and Isolation of Cellulose Nanofiber from it, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), 301-311. magiran.com/p1886303
پیام مرادپور، بهزاد بلوری، عباس اخوان سپهی، مائده احدنژاد، مهدی جنوبی، استخراج سلولز از ضایعات جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن. مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 1397؛ 9(2): 301-311. magiran.com/p1886303
Payam Moradpour, Behzad Belouri, Abbas Akhvan Sepahi, Maedeh Ahad Nezhad, Mahdi Jonoobi, Cellulose Extraction from Spirulina Wastes (Spirulina platensis) and Isolation of Cellulose Nanofiber from it, Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 2018; 9(2): 301-311. magiran.com/p1886303
پیام مرادپور، بهزاد بلوری، عباس اخوان سپهی، مائده احدنژاد، مهدی جنوبی، "استخراج سلولز از ضایعات جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن"، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران 9، شماره 2 (1397): 301-311. magiran.com/p1886303
Payam Moradpour, Behzad Belouri, Abbas Akhvan Sepahi, Maedeh Ahad Nezhad, Mahdi Jonoobi, "Cellulose Extraction from Spirulina Wastes (Spirulina platensis) and Isolation of Cellulose Nanofiber from it", Iranian Journal of Wood and Paper Industries 9, no.2 (2018): 301-311. magiran.com/p1886303
پیام مرادپور، بهزاد بلوری، عباس اخوان سپهی، مائده احدنژاد، مهدی جنوبی، (1397). 'استخراج سلولز از ضایعات جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن'، مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9(2)، صص.301-311. magiran.com/p1886303
Payam Moradpour, Behzad Belouri, Abbas Akhvan Sepahi, Maedeh Ahad Nezhad, Mahdi Jonoobi, (2018). 'Cellulose Extraction from Spirulina Wastes (Spirulina platensis) and Isolation of Cellulose Nanofiber from it', Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9(2), pp.301-311. magiran.com/p1886303
پیام مرادپور؛ بهزاد بلوری؛ عباس اخوان سپهی؛ مائده احدنژاد؛ مهدی جنوبی. "استخراج سلولز از ضایعات جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) و جداسازی نانو الیاف سلولزی از آن". مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 9 ،2 ، 1397، 301-311. magiran.com/p1886303
Payam Moradpour; Behzad Belouri; Abbas Akhvan Sepahi; Maedeh Ahad Nezhad; Mahdi Jonoobi. "Cellulose Extraction from Spirulina Wastes (Spirulina platensis) and Isolation of Cellulose Nanofiber from it", Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 9, 2, 2018, 301-311. magiran.com/p1886303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال