ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد آهنگر زاده رضایی، امیر فرشیدی، بابک عبدی نیا، (1397). بررسی علل، علایم بالینی، پاراکلینیکی و پیش آگهی اسهال خونی در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان: یک تجربه 5 ساله گذشته نگر، مجله پزشکی ارومیه، 29(6)، 444-449. magiran.com/p1886346
Mohammad Ahngarzadeh Rezaee, Amir Farshidi, Babak Abdinia, (2018). ETIOLOGY, CLINICAL SIGNS, PARACLINICAL FINDINGS AND PROGNOSIS OF BLOODY DIARRHEA IN CHILDREN ADMITTED TO CHILDREN REFERRAL HOSPITAL: A RETROSPECTIVE FIVE-YEAR EXPERIENCE, Urmia Medical Journal, 29(6), 444-449. magiran.com/p1886346
محمد آهنگر زاده رضایی، امیر فرشیدی، بابک عبدی نیا، بررسی علل، علایم بالینی، پاراکلینیکی و پیش آگهی اسهال خونی در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان: یک تجربه 5 ساله گذشته نگر. مجله پزشکی ارومیه، 1397؛ 29(6): 444-449. magiran.com/p1886346
Mohammad Ahngarzadeh Rezaee, Amir Farshidi, Babak Abdinia, ETIOLOGY, CLINICAL SIGNS, PARACLINICAL FINDINGS AND PROGNOSIS OF BLOODY DIARRHEA IN CHILDREN ADMITTED TO CHILDREN REFERRAL HOSPITAL: A RETROSPECTIVE FIVE-YEAR EXPERIENCE, Urmia Medical Journal, 2018; 29(6): 444-449. magiran.com/p1886346
محمد آهنگر زاده رضایی، امیر فرشیدی، بابک عبدی نیا، "بررسی علل، علایم بالینی، پاراکلینیکی و پیش آگهی اسهال خونی در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان: یک تجربه 5 ساله گذشته نگر"، مجله پزشکی ارومیه 29، شماره 6 (1397): 444-449. magiran.com/p1886346
Mohammad Ahngarzadeh Rezaee, Amir Farshidi, Babak Abdinia, "ETIOLOGY, CLINICAL SIGNS, PARACLINICAL FINDINGS AND PROGNOSIS OF BLOODY DIARRHEA IN CHILDREN ADMITTED TO CHILDREN REFERRAL HOSPITAL: A RETROSPECTIVE FIVE-YEAR EXPERIENCE", Urmia Medical Journal 29, no.6 (2018): 444-449. magiran.com/p1886346
محمد آهنگر زاده رضایی، امیر فرشیدی، بابک عبدی نیا، (1397). 'بررسی علل، علایم بالینی، پاراکلینیکی و پیش آگهی اسهال خونی در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان: یک تجربه 5 ساله گذشته نگر'، مجله پزشکی ارومیه، 29(6)، صص.444-449. magiran.com/p1886346
Mohammad Ahngarzadeh Rezaee, Amir Farshidi, Babak Abdinia, (2018). 'ETIOLOGY, CLINICAL SIGNS, PARACLINICAL FINDINGS AND PROGNOSIS OF BLOODY DIARRHEA IN CHILDREN ADMITTED TO CHILDREN REFERRAL HOSPITAL: A RETROSPECTIVE FIVE-YEAR EXPERIENCE', Urmia Medical Journal, 29(6), pp.444-449. magiran.com/p1886346
محمد آهنگر زاده رضایی؛ امیر فرشیدی؛ بابک عبدی نیا. "بررسی علل، علایم بالینی، پاراکلینیکی و پیش آگهی اسهال خونی در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان: یک تجربه 5 ساله گذشته نگر". مجله پزشکی ارومیه، 29 ،6 ، 1397، 444-449. magiran.com/p1886346
Mohammad Ahngarzadeh Rezaee; Amir Farshidi; Babak Abdinia. "ETIOLOGY, CLINICAL SIGNS, PARACLINICAL FINDINGS AND PROGNOSIS OF BLOODY DIARRHEA IN CHILDREN ADMITTED TO CHILDREN REFERRAL HOSPITAL: A RETROSPECTIVE FIVE-YEAR EXPERIENCE", Urmia Medical Journal, 29, 6, 2018, 444-449. magiran.com/p1886346
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال