ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر دهقانی سامانی، حسین حسن پورعبدالناصر محبی، شهاب بهادران، (1397). اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذار تجاری، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 12(1)، 23. magiran.com/p1886390
A.Dehghani Samani, SH. Bahadoran, H.Hassanpour, A.N. Mohebbi, (2018). Effect of induced heat stress on some of eggs quality criteria in commercial laying hens, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 12(1), 23. magiran.com/p1886390
امیر دهقانی سامانی، حسین حسن پورعبدالناصر محبی، شهاب بهادران، اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذار تجاری. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1397؛ 12(1): 23. magiran.com/p1886390
A.Dehghani Samani, SH. Bahadoran, H.Hassanpour, A.N. Mohebbi, Effect of induced heat stress on some of eggs quality criteria in commercial laying hens, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2018; 12(1): 23. magiran.com/p1886390
امیر دهقانی سامانی، حسین حسن پورعبدالناصر محبی، شهاب بهادران، "اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذار تجاری"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 12، شماره 1 (1397): 23. magiran.com/p1886390
A.Dehghani Samani, SH. Bahadoran, H.Hassanpour, A.N. Mohebbi, "Effect of induced heat stress on some of eggs quality criteria in commercial laying hens", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 12, no.1 (2018): 23. magiran.com/p1886390
امیر دهقانی سامانی، حسین حسن پورعبدالناصر محبی، شهاب بهادران، (1397). 'اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذار تجاری'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 12(1)، صص.23. magiran.com/p1886390
A.Dehghani Samani, SH. Bahadoran, H.Hassanpour, A.N. Mohebbi, (2018). 'Effect of induced heat stress on some of eggs quality criteria in commercial laying hens', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 12(1), pp.23. magiran.com/p1886390
امیر دهقانی سامانی؛ حسین حسن پورعبدالناصر محبی؛ شهاب بهادران. "اثر تنش گرمایی القایی بر برخی از شاخص های کیفیت تخم در مرغان تخم گذار تجاری". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 12 ،1 ، 1397، 23. magiran.com/p1886390
A.Dehghani Samani; SH. Bahadoran; H.Hassanpour; A.N. Mohebbi. "Effect of induced heat stress on some of eggs quality criteria in commercial laying hens", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 12, 1, 2018, 23. magiran.com/p1886390
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال