ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود ربانی، مریم توجیدی فرد، محمد پرتوی، حامد فرخی اصل، (1397). حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3(2)، 114-127. magiran.com/p1886518
Masoud Rabbani, Maryam Tohidi Fard, Mohammad Partovi, Hamed Farrokhi, Asl, (2018). Solving a multi-depot vehicle routing problem with time windows and fuzzy demands using metaheuristic algorithms in home health care services, Journal of Decisions and Operations Research, 3(2), 114-127. magiran.com/p1886518
مسعود ربانی، مریم توجیدی فرد، محمد پرتوی، حامد فرخی اصل، حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی. نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 1397؛ 3(2): 114-127. magiran.com/p1886518
Masoud Rabbani, Maryam Tohidi Fard, Mohammad Partovi, Hamed Farrokhi, Asl, Solving a multi-depot vehicle routing problem with time windows and fuzzy demands using metaheuristic algorithms in home health care services, Journal of Decisions and Operations Research, 2018; 3(2): 114-127. magiran.com/p1886518
مسعود ربانی، مریم توجیدی فرد، محمد پرتوی، حامد فرخی اصل، "حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی"، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 3، شماره 2 (1397): 114-127. magiran.com/p1886518
Masoud Rabbani, Maryam Tohidi Fard, Mohammad Partovi, Hamed Farrokhi, Asl, "Solving a multi-depot vehicle routing problem with time windows and fuzzy demands using metaheuristic algorithms in home health care services", Journal of Decisions and Operations Research 3, no.2 (2018): 114-127. magiran.com/p1886518
مسعود ربانی، مریم توجیدی فرد، محمد پرتوی، حامد فرخی اصل، (1397). 'حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی'، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3(2)، صص.114-127. magiran.com/p1886518
Masoud Rabbani, Maryam Tohidi Fard, Mohammad Partovi, Hamed Farrokhi, Asl, (2018). 'Solving a multi-depot vehicle routing problem with time windows and fuzzy demands using metaheuristic algorithms in home health care services', Journal of Decisions and Operations Research, 3(2), pp.114-127. magiran.com/p1886518
مسعود ربانی؛ مریم توجیدی فرد؛ محمد پرتوی؛ حامد فرخی اصل. "حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی". نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3 ،2 ، 1397، 114-127. magiran.com/p1886518
Masoud Rabbani; Maryam Tohidi Fard; Mohammad Partovi; Hamed Farrokhi; Asl. "Solving a multi-depot vehicle routing problem with time windows and fuzzy demands using metaheuristic algorithms in home health care services", Journal of Decisions and Operations Research, 3, 2, 2018, 114-127. magiran.com/p1886518
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال