ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین احمدی، امیر نجفی، (1397). بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری صادرات، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3(2)، 151-163. magiran.com/p1886527
Hossein Ahmadi, Amir Najafi, (2018). Investigating and prioritizing factors affecting export decision making, Journal of Decisions and Operations Research, 3(2), 151-163. magiran.com/p1886527
حسین احمدی، امیر نجفی، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری صادرات. نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 1397؛ 3(2): 151-163. magiran.com/p1886527
Hossein Ahmadi, Amir Najafi, Investigating and prioritizing factors affecting export decision making, Journal of Decisions and Operations Research, 2018; 3(2): 151-163. magiran.com/p1886527
حسین احمدی، امیر نجفی، "بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری صادرات"، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات 3، شماره 2 (1397): 151-163. magiran.com/p1886527
Hossein Ahmadi, Amir Najafi, "Investigating and prioritizing factors affecting export decision making", Journal of Decisions and Operations Research 3, no.2 (2018): 151-163. magiran.com/p1886527
حسین احمدی، امیر نجفی، (1397). 'بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری صادرات'، نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3(2)، صص.151-163. magiran.com/p1886527
Hossein Ahmadi, Amir Najafi, (2018). 'Investigating and prioritizing factors affecting export decision making', Journal of Decisions and Operations Research, 3(2), pp.151-163. magiran.com/p1886527
حسین احمدی؛ امیر نجفی. "بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری صادرات". نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، 3 ،2 ، 1397، 151-163. magiran.com/p1886527
Hossein Ahmadi; Amir Najafi. "Investigating and prioritizing factors affecting export decision making", Journal of Decisions and Operations Research, 3, 2, 2018, 151-163. magiran.com/p1886527
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال