ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر موسی رضایی، مریم عباسی جبلی، (1397). ارتباط کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 9(22)، 59-69. magiran.com/p1886639
Amir Musarezaie, Maryam Abbasi, Jebelli , (2018). A survey on the relationship between quality of life and mental health among women with breast cancer referred to the cancer specialized medical center in isfahan, Nursing development in health, 9(22), 59-69. magiran.com/p1886639
امیر موسی رضایی، مریم عباسی جبلی، ارتباط کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان. نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 1397؛ 9(22): 59-69. magiran.com/p1886639
Amir Musarezaie, Maryam Abbasi, Jebelli , A survey on the relationship between quality of life and mental health among women with breast cancer referred to the cancer specialized medical center in isfahan, Nursing development in health, 2018; 9(22): 59-69. magiran.com/p1886639
امیر موسی رضایی، مریم عباسی جبلی، "ارتباط کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان"، نشریه توسعه پرستاری در سلامت 9، شماره 22 (1397): 59-69. magiran.com/p1886639
Amir Musarezaie, Maryam Abbasi, Jebelli , "A survey on the relationship between quality of life and mental health among women with breast cancer referred to the cancer specialized medical center in isfahan", Nursing development in health 9, no.22 (2018): 59-69. magiran.com/p1886639
امیر موسی رضایی، مریم عباسی جبلی، (1397). 'ارتباط کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان'، نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 9(22)، صص.59-69. magiran.com/p1886639
Amir Musarezaie, Maryam Abbasi, Jebelli , (2018). 'A survey on the relationship between quality of life and mental health among women with breast cancer referred to the cancer specialized medical center in isfahan', Nursing development in health, 9(22), pp.59-69. magiran.com/p1886639
امیر موسی رضایی؛ مریم عباسی جبلی. "ارتباط کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز درمانی تخصصی سرطان اصفهان". نشریه توسعه پرستاری در سلامت، 9 ،22 ، 1397، 59-69. magiran.com/p1886639
Amir Musarezaie; Maryam Abbasi; Jebelli . "A survey on the relationship between quality of life and mental health among women with breast cancer referred to the cancer specialized medical center in isfahan", Nursing development in health, 9, 22, 2018, 59-69. magiran.com/p1886639
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال