ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین حیدری، جواد هادیان ، محمدحسین میرجلیلی، علیرضا کرمی، محمدرضا کنعانی، (1397). بررسی مراحل نموی و امکان رویان زایی از میکروسپورآویشن دنایی(Thymus daenensis)، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، 306-316. magiran.com/p1886704
Amin Heydari, Javad Hadian , Mohammad hosein Mirjalili, Alireza Karami, Mohammad Kanani, (2018). Study of developmental stages and embryogenesis of Thymus daenensis microspors, Journal of Molecular and Cellular Research, 31(2), 306-316. magiran.com/p1886704
امین حیدری، جواد هادیان ، محمدحسین میرجلیلی، علیرضا کرمی، محمدرضا کنعانی، بررسی مراحل نموی و امکان رویان زایی از میکروسپورآویشن دنایی(Thymus daenensis). مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(2): 306-316. magiran.com/p1886704
Amin Heydari, Javad Hadian , Mohammad hosein Mirjalili, Alireza Karami, Mohammad Kanani, Study of developmental stages and embryogenesis of Thymus daenensis microspors, Journal of Molecular and Cellular Research, 2018; 31(2): 306-316. magiran.com/p1886704
امین حیدری، جواد هادیان ، محمدحسین میرجلیلی، علیرضا کرمی، محمدرضا کنعانی، "بررسی مراحل نموی و امکان رویان زایی از میکروسپورآویشن دنایی(Thymus daenensis)"، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) 31، شماره 2 (1397): 306-316. magiran.com/p1886704
Amin Heydari, Javad Hadian , Mohammad hosein Mirjalili, Alireza Karami, Mohammad Kanani, "Study of developmental stages and embryogenesis of Thymus daenensis microspors", Journal of Molecular and Cellular Research 31, no.2 (2018): 306-316. magiran.com/p1886704
امین حیدری، جواد هادیان ، محمدحسین میرجلیلی، علیرضا کرمی، محمدرضا کنعانی، (1397). 'بررسی مراحل نموی و امکان رویان زایی از میکروسپورآویشن دنایی(Thymus daenensis)'، مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، صص.306-316. magiran.com/p1886704
Amin Heydari, Javad Hadian , Mohammad hosein Mirjalili, Alireza Karami, Mohammad Kanani, (2018). 'Study of developmental stages and embryogenesis of Thymus daenensis microspors', Journal of Molecular and Cellular Research, 31(2), pp.306-316. magiran.com/p1886704
امین حیدری؛ جواد هادیان ؛ محمدحسین میرجلیلی؛ علیرضا کرمی؛ محمدرضا کنعانی. "بررسی مراحل نموی و امکان رویان زایی از میکروسپورآویشن دنایی(Thymus daenensis)". مجله پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران)، 31 ،2 ، 1397، 306-316. magiran.com/p1886704
Amin Heydari; Javad Hadian ; Mohammad hosein Mirjalili; Alireza Karami; Mohammad Kanani. "Study of developmental stages and embryogenesis of Thymus daenensis microspors", Journal of Molecular and Cellular Research, 31, 2, 2018, 306-316. magiran.com/p1886704
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال