ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کروبی، جعفر بهاری ، سمیرا محمدی، مرجان بذله، شهلا بهاری، (1397). تاثیر کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل پنج ستاره نارنجستان نور)، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1(1)، 80-97. magiran.com/p1886737
Mehdi Karoubi, Jafar Bahari , Samira Mohammadi, Shahla Bahari, Marjan Bazleh, (2018). The Impact of Service Quality on Customer Trust in The Hotel Industry (Case Study: Five Star Hotel Narenjestan Noor), Geography and Human Relations, 1(1), 80-97. magiran.com/p1886737
مهدی کروبی، جعفر بهاری ، سمیرا محمدی، مرجان بذله، شهلا بهاری، تاثیر کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل پنج ستاره نارنجستان نور). مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1397؛ 1(1): 80-97. magiran.com/p1886737
Mehdi Karoubi, Jafar Bahari , Samira Mohammadi, Shahla Bahari, Marjan Bazleh, The Impact of Service Quality on Customer Trust in The Hotel Industry (Case Study: Five Star Hotel Narenjestan Noor), Geography and Human Relations, 2018; 1(1): 80-97. magiran.com/p1886737
مهدی کروبی، جعفر بهاری ، سمیرا محمدی، مرجان بذله، شهلا بهاری، "تاثیر کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل پنج ستاره نارنجستان نور)"، مجله جغرافیا و روابط انسانی 1، شماره 1 (1397): 80-97. magiran.com/p1886737
Mehdi Karoubi, Jafar Bahari , Samira Mohammadi, Shahla Bahari, Marjan Bazleh, "The Impact of Service Quality on Customer Trust in The Hotel Industry (Case Study: Five Star Hotel Narenjestan Noor)", Geography and Human Relations 1, no.1 (2018): 80-97. magiran.com/p1886737
مهدی کروبی، جعفر بهاری ، سمیرا محمدی، مرجان بذله، شهلا بهاری، (1397). 'تاثیر کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل پنج ستاره نارنجستان نور)'، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1(1)، صص.80-97. magiran.com/p1886737
Mehdi Karoubi, Jafar Bahari , Samira Mohammadi, Shahla Bahari, Marjan Bazleh, (2018). 'The Impact of Service Quality on Customer Trust in The Hotel Industry (Case Study: Five Star Hotel Narenjestan Noor)', Geography and Human Relations, 1(1), pp.80-97. magiran.com/p1886737
مهدی کروبی؛ جعفر بهاری ؛ سمیرا محمدی؛ مرجان بذله؛ شهلا بهاری. "تاثیر کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل پنج ستاره نارنجستان نور)". مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1 ،1 ، 1397، 80-97. magiran.com/p1886737
Mehdi Karoubi; Jafar Bahari ; Samira Mohammadi; Shahla Bahari; Marjan Bazleh. "The Impact of Service Quality on Customer Trust in The Hotel Industry (Case Study: Five Star Hotel Narenjestan Noor)", Geography and Human Relations, 1, 1, 2018, 80-97. magiran.com/p1886737
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال