ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه صفاری، فرید حیدری، مهدی شمس آرا، احسان هاشمی، (1397). مطالعه تاثیر فاکتورهای مختلف بر نسبت جمعیتی اسپرمهای واجد کروموزوم جنسی در منی گاو، مجله طب دامی ایران، 12(3)، 219-227. magiran.com/p1886747
Mahdieh Saffari, Farid Heidari, Mehdi Shamsara, Ehsan Hashemi, (2018). The Effect of Diffrent Factors on X- and Y Bearing Sperm in Bull Semen, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 12(3), 219-227. magiran.com/p1886747
مهدیه صفاری، فرید حیدری، مهدی شمس آرا، احسان هاشمی، مطالعه تاثیر فاکتورهای مختلف بر نسبت جمعیتی اسپرمهای واجد کروموزوم جنسی در منی گاو. مجله طب دامی ایران، 1397؛ 12(3): 219-227. magiran.com/p1886747
Mahdieh Saffari, Farid Heidari, Mehdi Shamsara, Ehsan Hashemi, The Effect of Diffrent Factors on X- and Y Bearing Sperm in Bull Semen, Iranian Journal of Veterinary Medicine, 2018; 12(3): 219-227. magiran.com/p1886747
مهدیه صفاری، فرید حیدری، مهدی شمس آرا، احسان هاشمی، "مطالعه تاثیر فاکتورهای مختلف بر نسبت جمعیتی اسپرمهای واجد کروموزوم جنسی در منی گاو"، مجله طب دامی ایران 12، شماره 3 (1397): 219-227. magiran.com/p1886747
Mahdieh Saffari, Farid Heidari, Mehdi Shamsara, Ehsan Hashemi, "The Effect of Diffrent Factors on X- and Y Bearing Sperm in Bull Semen", Iranian Journal of Veterinary Medicine 12, no.3 (2018): 219-227. magiran.com/p1886747
مهدیه صفاری، فرید حیدری، مهدی شمس آرا، احسان هاشمی، (1397). 'مطالعه تاثیر فاکتورهای مختلف بر نسبت جمعیتی اسپرمهای واجد کروموزوم جنسی در منی گاو'، مجله طب دامی ایران، 12(3)، صص.219-227. magiran.com/p1886747
Mahdieh Saffari, Farid Heidari, Mehdi Shamsara, Ehsan Hashemi, (2018). 'The Effect of Diffrent Factors on X- and Y Bearing Sperm in Bull Semen', Iranian Journal of Veterinary Medicine, 12(3), pp.219-227. magiran.com/p1886747
مهدیه صفاری؛ فرید حیدری؛ مهدی شمس آرا؛ احسان هاشمی. "مطالعه تاثیر فاکتورهای مختلف بر نسبت جمعیتی اسپرمهای واجد کروموزوم جنسی در منی گاو". مجله طب دامی ایران، 12 ،3 ، 1397، 219-227. magiran.com/p1886747
Mahdieh Saffari; Farid Heidari; Mehdi Shamsara; Ehsan Hashemi. "The Effect of Diffrent Factors on X- and Y Bearing Sperm in Bull Semen", Iranian Journal of Veterinary Medicine, 12, 3, 2018, 219-227. magiran.com/p1886747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال