ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
به داد شدیدی، حسین حاجی آقا علیزاده ، برات قبادیان، (1397). امکان سنجی استفاده از سوخت گیاهی بیودیزل و نانواکسیدهای سریم و مولیبدن به عنوان افزودنی به سوخت دیزل در ارزیابی تراز انرژی موتور دیزل، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، 272-283. magiran.com/p1886918
Behdad Shadidi, Barat Ghobadian, Hossein Hajiagha Alizadeh , (2018). Feasibility of using biodiesel herbal fuel and nano cerium and molybdenum oxides as additive to diesel fuel in evaluating the energy balance of the diesel engine, Journal of Plant Research, 31(2), 272-283. magiran.com/p1886918
به داد شدیدی، حسین حاجی آقا علیزاده ، برات قبادیان، امکان سنجی استفاده از سوخت گیاهی بیودیزل و نانواکسیدهای سریم و مولیبدن به عنوان افزودنی به سوخت دیزل در ارزیابی تراز انرژی موتور دیزل. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(2): 272-283. magiran.com/p1886918
Behdad Shadidi, Barat Ghobadian, Hossein Hajiagha Alizadeh , Feasibility of using biodiesel herbal fuel and nano cerium and molybdenum oxides as additive to diesel fuel in evaluating the energy balance of the diesel engine, Journal of Plant Research, 2018; 31(2): 272-283. magiran.com/p1886918
به داد شدیدی، حسین حاجی آقا علیزاده ، برات قبادیان، "امکان سنجی استفاده از سوخت گیاهی بیودیزل و نانواکسیدهای سریم و مولیبدن به عنوان افزودنی به سوخت دیزل در ارزیابی تراز انرژی موتور دیزل"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 31، شماره 2 (1397): 272-283. magiran.com/p1886918
Behdad Shadidi, Barat Ghobadian, Hossein Hajiagha Alizadeh , "Feasibility of using biodiesel herbal fuel and nano cerium and molybdenum oxides as additive to diesel fuel in evaluating the energy balance of the diesel engine", Journal of Plant Research 31, no.2 (2018): 272-283. magiran.com/p1886918
به داد شدیدی، حسین حاجی آقا علیزاده ، برات قبادیان، (1397). 'امکان سنجی استفاده از سوخت گیاهی بیودیزل و نانواکسیدهای سریم و مولیبدن به عنوان افزودنی به سوخت دیزل در ارزیابی تراز انرژی موتور دیزل'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، صص.272-283. magiran.com/p1886918
Behdad Shadidi, Barat Ghobadian, Hossein Hajiagha Alizadeh , (2018). 'Feasibility of using biodiesel herbal fuel and nano cerium and molybdenum oxides as additive to diesel fuel in evaluating the energy balance of the diesel engine', Journal of Plant Research, 31(2), pp.272-283. magiran.com/p1886918
به داد شدیدی؛ حسین حاجی آقا علیزاده ؛ برات قبادیان. "امکان سنجی استفاده از سوخت گیاهی بیودیزل و نانواکسیدهای سریم و مولیبدن به عنوان افزودنی به سوخت دیزل در ارزیابی تراز انرژی موتور دیزل". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31 ،2 ، 1397، 272-283. magiran.com/p1886918
Behdad Shadidi; Barat Ghobadian; Hossein Hajiagha Alizadeh . "Feasibility of using biodiesel herbal fuel and nano cerium and molybdenum oxides as additive to diesel fuel in evaluating the energy balance of the diesel engine", Journal of Plant Research, 31, 2, 2018, 272-283. magiran.com/p1886918
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال