ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا نیازی پور، محمد حسین اهتمام ، حسن کریم مجنی، (1397). مقایسه اثرات دگرآسیبی عصاره دوگونه بومادران Achillea pachycephala Rech. F.) و(Achillea nobilis L. بر علف هرز تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.)، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، 359-372. magiran.com/p1886932
Gholam Reza Niazipoor, Mohammad Hossein Ehtemam , Hassan Karimmojeni , (2018). Comparison of allelopathic effects of aqueous extract of two Achillea species (Achillea nobilis L. and Achillea pachycephala Rech. F.) on Amaranthus retroflexus L., Journal of Plant Research, 31(2), 359-372. magiran.com/p1886932
غلامرضا نیازی پور، محمد حسین اهتمام ، حسن کریم مجنی، مقایسه اثرات دگرآسیبی عصاره دوگونه بومادران Achillea pachycephala Rech. F.) و(Achillea nobilis L. بر علف هرز تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.). مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(2): 359-372. magiran.com/p1886932
Gholam Reza Niazipoor, Mohammad Hossein Ehtemam , Hassan Karimmojeni , Comparison of allelopathic effects of aqueous extract of two Achillea species (Achillea nobilis L. and Achillea pachycephala Rech. F.) on Amaranthus retroflexus L., Journal of Plant Research, 2018; 31(2): 359-372. magiran.com/p1886932
غلامرضا نیازی پور، محمد حسین اهتمام ، حسن کریم مجنی، "مقایسه اثرات دگرآسیبی عصاره دوگونه بومادران Achillea pachycephala Rech. F.) و(Achillea nobilis L. بر علف هرز تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.)"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 31، شماره 2 (1397): 359-372. magiran.com/p1886932
Gholam Reza Niazipoor, Mohammad Hossein Ehtemam , Hassan Karimmojeni , "Comparison of allelopathic effects of aqueous extract of two Achillea species (Achillea nobilis L. and Achillea pachycephala Rech. F.) on Amaranthus retroflexus L.", Journal of Plant Research 31, no.2 (2018): 359-372. magiran.com/p1886932
غلامرضا نیازی پور، محمد حسین اهتمام ، حسن کریم مجنی، (1397). 'مقایسه اثرات دگرآسیبی عصاره دوگونه بومادران Achillea pachycephala Rech. F.) و(Achillea nobilis L. بر علف هرز تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.)'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، صص.359-372. magiran.com/p1886932
Gholam Reza Niazipoor, Mohammad Hossein Ehtemam , Hassan Karimmojeni , (2018). 'Comparison of allelopathic effects of aqueous extract of two Achillea species (Achillea nobilis L. and Achillea pachycephala Rech. F.) on Amaranthus retroflexus L.', Journal of Plant Research, 31(2), pp.359-372. magiran.com/p1886932
غلامرضا نیازی پور؛ محمد حسین اهتمام ؛ حسن کریم مجنی. "مقایسه اثرات دگرآسیبی عصاره دوگونه بومادران Achillea pachycephala Rech. F.) و(Achillea nobilis L. بر علف هرز تاج خروس(Amaranthus retroflexus L.)". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31 ،2 ، 1397، 359-372. magiran.com/p1886932
Gholam Reza Niazipoor; Mohammad Hossein Ehtemam ; Hassan Karimmojeni . "Comparison of allelopathic effects of aqueous extract of two Achillea species (Achillea nobilis L. and Achillea pachycephala Rech. F.) on Amaranthus retroflexus L.", Journal of Plant Research, 31, 2, 2018, 359-372. magiran.com/p1886932
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال