ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا نوری ، عادل سپهری، حسین بارانی، فاطمه فدایی، (1397). بررسی فلور، شکل زیستی و عناصر رویشی گیاهان منطقه گذر نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا-سندی در استان سیستان و بلوچستان، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، 373-381. magiran.com/p1886934
soheila Noori , (2018). Floristic studies,life forms and chorotype of plants in the transitional zone of Irano-Turanian and Sahara-Sindian phytochoria in Sistan and Baluchestan Province. Iran, Journal of Plant Research, 31(2), 373-381. magiran.com/p1886934
سهیلا نوری ، عادل سپهری، حسین بارانی، فاطمه فدایی، بررسی فلور، شکل زیستی و عناصر رویشی گیاهان منطقه گذر نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا-سندی در استان سیستان و بلوچستان. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(2): 373-381. magiran.com/p1886934
soheila Noori , Floristic studies,life forms and chorotype of plants in the transitional zone of Irano-Turanian and Sahara-Sindian phytochoria in Sistan and Baluchestan Province. Iran, Journal of Plant Research, 2018; 31(2): 373-381. magiran.com/p1886934
سهیلا نوری ، عادل سپهری، حسین بارانی، فاطمه فدایی، "بررسی فلور، شکل زیستی و عناصر رویشی گیاهان منطقه گذر نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا-سندی در استان سیستان و بلوچستان"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 31، شماره 2 (1397): 373-381. magiran.com/p1886934
soheila Noori , "Floristic studies,life forms and chorotype of plants in the transitional zone of Irano-Turanian and Sahara-Sindian phytochoria in Sistan and Baluchestan Province. Iran", Journal of Plant Research 31, no.2 (2018): 373-381. magiran.com/p1886934
سهیلا نوری ، عادل سپهری، حسین بارانی، فاطمه فدایی، (1397). 'بررسی فلور، شکل زیستی و عناصر رویشی گیاهان منطقه گذر نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا-سندی در استان سیستان و بلوچستان'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، صص.373-381. magiran.com/p1886934
soheila Noori , (2018). 'Floristic studies,life forms and chorotype of plants in the transitional zone of Irano-Turanian and Sahara-Sindian phytochoria in Sistan and Baluchestan Province. Iran', Journal of Plant Research, 31(2), pp.373-381. magiran.com/p1886934
سهیلا نوری ؛ عادل سپهری؛ حسین بارانی؛ فاطمه فدایی. "بررسی فلور، شکل زیستی و عناصر رویشی گیاهان منطقه گذر نواحی رویشی ایران و تورانی و صحرا-سندی در استان سیستان و بلوچستان". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31 ،2 ، 1397، 373-381. magiran.com/p1886934
soheila Noori . "Floristic studies,life forms and chorotype of plants in the transitional zone of Irano-Turanian and Sahara-Sindian phytochoria in Sistan and Baluchestan Province. Iran", Journal of Plant Research, 31, 2, 2018, 373-381. magiran.com/p1886934
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال