ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آمنه جمشیدی ، محمدعلی ابراهیمی، طیبه رجبیان، غلامرضا بخشی خانیکی، شهلا مظفری، (1397). بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها وپروتئین جلبک Chlorella sorokiniana، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، 409-421. magiran.com/p1886941
ameneh jamshidi , (2018). Study the effects of auxins and cytokinins on growth , pigments and protein contents of Chlorella sorokiniana, Journal of Plant Research, 31(2), 409-421. magiran.com/p1886941
آمنه جمشیدی ، محمدعلی ابراهیمی، طیبه رجبیان، غلامرضا بخشی خانیکی، شهلا مظفری، بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها وپروتئین جلبک Chlorella sorokiniana. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(2): 409-421. magiran.com/p1886941
ameneh jamshidi , Study the effects of auxins and cytokinins on growth , pigments and protein contents of Chlorella sorokiniana, Journal of Plant Research, 2018; 31(2): 409-421. magiran.com/p1886941
آمنه جمشیدی ، محمدعلی ابراهیمی، طیبه رجبیان، غلامرضا بخشی خانیکی، شهلا مظفری، "بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها وپروتئین جلبک Chlorella sorokiniana"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 31، شماره 2 (1397): 409-421. magiran.com/p1886941
ameneh jamshidi , "Study the effects of auxins and cytokinins on growth , pigments and protein contents of Chlorella sorokiniana", Journal of Plant Research 31, no.2 (2018): 409-421. magiran.com/p1886941
آمنه جمشیدی ، محمدعلی ابراهیمی، طیبه رجبیان، غلامرضا بخشی خانیکی، شهلا مظفری، (1397). 'بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها وپروتئین جلبک Chlorella sorokiniana'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، صص.409-421. magiran.com/p1886941
ameneh jamshidi , (2018). 'Study the effects of auxins and cytokinins on growth , pigments and protein contents of Chlorella sorokiniana', Journal of Plant Research, 31(2), pp.409-421. magiran.com/p1886941
آمنه جمشیدی ؛ محمدعلی ابراهیمی؛ طیبه رجبیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ شهلا مظفری. "بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها وپروتئین جلبک Chlorella sorokiniana". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31 ،2 ، 1397، 409-421. magiran.com/p1886941
ameneh jamshidi . "Study the effects of auxins and cytokinins on growth , pigments and protein contents of Chlorella sorokiniana", Journal of Plant Research, 31, 2, 2018, 409-421. magiran.com/p1886941
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال