ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرژک ذوفن ، الهام نیسی، سعادت رستگار زاده، (1397). ارزیابی برخی شاخص های رشدی و توانایی تجمع کادمیم در بخش های هوایی و ریشه ای پنیرک (Malva parviflora L.) تحت شرایط هیدروپونیک، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، 458-468. magiran.com/p1886953
p zoufan , (2018). Assessment of some growth indices and Cd accumulation in shoots and roots of Malva parviflora L. under hydroponic system, Journal of Plant Research, 31(2), 458-468. magiran.com/p1886953
پرژک ذوفن ، الهام نیسی، سعادت رستگار زاده، ارزیابی برخی شاخص های رشدی و توانایی تجمع کادمیم در بخش های هوایی و ریشه ای پنیرک (Malva parviflora L.) تحت شرایط هیدروپونیک. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(2): 458-468. magiran.com/p1886953
p zoufan , Assessment of some growth indices and Cd accumulation in shoots and roots of Malva parviflora L. under hydroponic system, Journal of Plant Research, 2018; 31(2): 458-468. magiran.com/p1886953
پرژک ذوفن ، الهام نیسی، سعادت رستگار زاده، "ارزیابی برخی شاخص های رشدی و توانایی تجمع کادمیم در بخش های هوایی و ریشه ای پنیرک (Malva parviflora L.) تحت شرایط هیدروپونیک"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 31، شماره 2 (1397): 458-468. magiran.com/p1886953
p zoufan , "Assessment of some growth indices and Cd accumulation in shoots and roots of Malva parviflora L. under hydroponic system", Journal of Plant Research 31, no.2 (2018): 458-468. magiran.com/p1886953
پرژک ذوفن ، الهام نیسی، سعادت رستگار زاده، (1397). 'ارزیابی برخی شاخص های رشدی و توانایی تجمع کادمیم در بخش های هوایی و ریشه ای پنیرک (Malva parviflora L.) تحت شرایط هیدروپونیک'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، صص.458-468. magiran.com/p1886953
p zoufan , (2018). 'Assessment of some growth indices and Cd accumulation in shoots and roots of Malva parviflora L. under hydroponic system', Journal of Plant Research, 31(2), pp.458-468. magiran.com/p1886953
پرژک ذوفن ؛ الهام نیسی؛ سعادت رستگار زاده. "ارزیابی برخی شاخص های رشدی و توانایی تجمع کادمیم در بخش های هوایی و ریشه ای پنیرک (Malva parviflora L.) تحت شرایط هیدروپونیک". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31 ،2 ، 1397، 458-468. magiran.com/p1886953
p zoufan . "Assessment of some growth indices and Cd accumulation in shoots and roots of Malva parviflora L. under hydroponic system", Journal of Plant Research, 31, 2, 2018, 458-468. magiran.com/p1886953
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال