ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسمعلی گروسی ، سارا ملکی، اسمعیل نظامی، (1397). بهبود محیط کشت و تنظیم کننده های رشدی در ریزازدیادی پایه رویشی پسته قزوینی، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، 490-504. magiran.com/p1886955
g. garoosi , (2018). Improvement of culture media and PGRs in Pistacia vera cv. Ghazvini micropropagation, Journal of Plant Research, 31(2), 490-504. magiran.com/p1886955
قاسمعلی گروسی ، سارا ملکی، اسمعیل نظامی، بهبود محیط کشت و تنظیم کننده های رشدی در ریزازدیادی پایه رویشی پسته قزوینی. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(2): 490-504. magiran.com/p1886955
g. garoosi , Improvement of culture media and PGRs in Pistacia vera cv. Ghazvini micropropagation, Journal of Plant Research, 2018; 31(2): 490-504. magiran.com/p1886955
قاسمعلی گروسی ، سارا ملکی، اسمعیل نظامی، "بهبود محیط کشت و تنظیم کننده های رشدی در ریزازدیادی پایه رویشی پسته قزوینی"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 31، شماره 2 (1397): 490-504. magiran.com/p1886955
g. garoosi , "Improvement of culture media and PGRs in Pistacia vera cv. Ghazvini micropropagation", Journal of Plant Research 31, no.2 (2018): 490-504. magiran.com/p1886955
قاسمعلی گروسی ، سارا ملکی، اسمعیل نظامی، (1397). 'بهبود محیط کشت و تنظیم کننده های رشدی در ریزازدیادی پایه رویشی پسته قزوینی'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(2)، صص.490-504. magiran.com/p1886955
g. garoosi , (2018). 'Improvement of culture media and PGRs in Pistacia vera cv. Ghazvini micropropagation', Journal of Plant Research, 31(2), pp.490-504. magiran.com/p1886955
قاسمعلی گروسی ؛ سارا ملکی؛ اسمعیل نظامی. "بهبود محیط کشت و تنظیم کننده های رشدی در ریزازدیادی پایه رویشی پسته قزوینی". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31 ،2 ، 1397، 490-504. magiran.com/p1886955
g. garoosi . "Improvement of culture media and PGRs in Pistacia vera cv. Ghazvini micropropagation", Journal of Plant Research, 31, 2, 2018, 490-504. magiran.com/p1886955
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال