ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولید توفیق محمد السید سلیمان، کریمه غنیمی محمد محمود ، احمد رضا محمد الخواجه، محمد محمود مصطفی قندیل، محمود السید عابد ابوالروس، علاء السید عبدالغفار، عبدالسلام ابراهیم العزب، (1397). تاثیر لقاح مصنوعی با استفاده از منی منجمد و تازه روی قابلیت تکامل و حفاظت فراسرد در رویان های بوفالو، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 19(3)، 178-181. magiran.com/p1887110
W. T. M. Soliman, K. Gh. M. Mahmoud , A. R. M. El, Khawagah, M. M. M. Kandiel, M. E. A. Abouel, Roos, A. E. Abdel, Ghaffar, A. E. I. El Azab , (2018). Impact of in vitro fertilization by fresh and frozen semen on developmental competence and cryotolerance of buffalo embryos, Iranian Journal of Veterinary Research, 19(3), 178-181. magiran.com/p1887110
ولید توفیق محمد السید سلیمان، کریمه غنیمی محمد محمود ، احمد رضا محمد الخواجه، محمد محمود مصطفی قندیل، محمود السید عابد ابوالروس، علاء السید عبدالغفار، عبدالسلام ابراهیم العزب، تاثیر لقاح مصنوعی با استفاده از منی منجمد و تازه روی قابلیت تکامل و حفاظت فراسرد در رویان های بوفالو. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1397؛ 19(3): 178-181. magiran.com/p1887110
W. T. M. Soliman, K. Gh. M. Mahmoud , A. R. M. El, Khawagah, M. M. M. Kandiel, M. E. A. Abouel, Roos, A. E. Abdel, Ghaffar, A. E. I. El Azab , Impact of in vitro fertilization by fresh and frozen semen on developmental competence and cryotolerance of buffalo embryos, Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 19(3): 178-181. magiran.com/p1887110
ولید توفیق محمد السید سلیمان، کریمه غنیمی محمد محمود ، احمد رضا محمد الخواجه، محمد محمود مصطفی قندیل، محمود السید عابد ابوالروس، علاء السید عبدالغفار، عبدالسلام ابراهیم العزب، "تاثیر لقاح مصنوعی با استفاده از منی منجمد و تازه روی قابلیت تکامل و حفاظت فراسرد در رویان های بوفالو"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 19، شماره 3 (1397): 178-181. magiran.com/p1887110
W. T. M. Soliman, K. Gh. M. Mahmoud , A. R. M. El, Khawagah, M. M. M. Kandiel, M. E. A. Abouel, Roos, A. E. Abdel, Ghaffar, A. E. I. El Azab , "Impact of in vitro fertilization by fresh and frozen semen on developmental competence and cryotolerance of buffalo embryos", Iranian Journal of Veterinary Research 19, no.3 (2018): 178-181. magiran.com/p1887110
ولید توفیق محمد السید سلیمان، کریمه غنیمی محمد محمود ، احمد رضا محمد الخواجه، محمد محمود مصطفی قندیل، محمود السید عابد ابوالروس، علاء السید عبدالغفار، عبدالسلام ابراهیم العزب، (1397). 'تاثیر لقاح مصنوعی با استفاده از منی منجمد و تازه روی قابلیت تکامل و حفاظت فراسرد در رویان های بوفالو'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 19(3)، صص.178-181. magiran.com/p1887110
W. T. M. Soliman, K. Gh. M. Mahmoud , A. R. M. El, Khawagah, M. M. M. Kandiel, M. E. A. Abouel, Roos, A. E. Abdel, Ghaffar, A. E. I. El Azab , (2018). 'Impact of in vitro fertilization by fresh and frozen semen on developmental competence and cryotolerance of buffalo embryos', Iranian Journal of Veterinary Research, 19(3), pp.178-181. magiran.com/p1887110
ولید توفیق محمد السید سلیمان؛ کریمه غنیمی محمد محمود ؛ احمد رضا محمد الخواجه؛ محمد محمود مصطفی قندیل؛ محمود السید عابد ابوالروس؛ علاء السید عبدالغفار؛ عبدالسلام ابراهیم العزب. "تاثیر لقاح مصنوعی با استفاده از منی منجمد و تازه روی قابلیت تکامل و حفاظت فراسرد در رویان های بوفالو". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 19 ،3 ، 1397، 178-181. magiran.com/p1887110
W. T. M. Soliman; K. Gh. M. Mahmoud ; A. R. M. El; Khawagah; M. M. M. Kandiel; M. E. A. Abouel; Roos; A. E. Abdel; Ghaffar; A. E. I. El Azab . "Impact of in vitro fertilization by fresh and frozen semen on developmental competence and cryotolerance of buffalo embryos", Iranian Journal of Veterinary Research, 19, 3, 2018, 178-181. magiran.com/p1887110
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال