ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سومیت ماهاجان ، صاحادب دی، آخیلش کومار، پادما نیباس پانیگراهی، (1397). شاخص های استرس نیتروزاتیو در سگ های مبتلا به شکل عصبی دیستمپر سگ، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 19(3)، 229-232. magiran.com/p1887139
S. Mahajan , S. Dey, A. Kumar, P. N. Panigrahi , (2018). Nitrosative stress indices in dogs with neurological form of canine distemper, Iranian Journal of Veterinary Research, 19(3), 229-232. magiran.com/p1887139
سومیت ماهاجان ، صاحادب دی، آخیلش کومار، پادما نیباس پانیگراهی، شاخص های استرس نیتروزاتیو در سگ های مبتلا به شکل عصبی دیستمپر سگ. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1397؛ 19(3): 229-232. magiran.com/p1887139
S. Mahajan , S. Dey, A. Kumar, P. N. Panigrahi , Nitrosative stress indices in dogs with neurological form of canine distemper, Iranian Journal of Veterinary Research, 2018; 19(3): 229-232. magiran.com/p1887139
سومیت ماهاجان ، صاحادب دی، آخیلش کومار، پادما نیباس پانیگراهی، "شاخص های استرس نیتروزاتیو در سگ های مبتلا به شکل عصبی دیستمپر سگ"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 19، شماره 3 (1397): 229-232. magiran.com/p1887139
S. Mahajan , S. Dey, A. Kumar, P. N. Panigrahi , "Nitrosative stress indices in dogs with neurological form of canine distemper", Iranian Journal of Veterinary Research 19, no.3 (2018): 229-232. magiran.com/p1887139
سومیت ماهاجان ، صاحادب دی، آخیلش کومار، پادما نیباس پانیگراهی، (1397). 'شاخص های استرس نیتروزاتیو در سگ های مبتلا به شکل عصبی دیستمپر سگ'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 19(3)، صص.229-232. magiran.com/p1887139
S. Mahajan , S. Dey, A. Kumar, P. N. Panigrahi , (2018). 'Nitrosative stress indices in dogs with neurological form of canine distemper', Iranian Journal of Veterinary Research, 19(3), pp.229-232. magiran.com/p1887139
سومیت ماهاجان ؛ صاحادب دی؛ آخیلش کومار؛ پادما نیباس پانیگراهی. "شاخص های استرس نیتروزاتیو در سگ های مبتلا به شکل عصبی دیستمپر سگ". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 19 ،3 ، 1397، 229-232. magiran.com/p1887139
S. Mahajan ; S. Dey; A. Kumar; P. N. Panigrahi . "Nitrosative stress indices in dogs with neurological form of canine distemper", Iranian Journal of Veterinary Research, 19, 3, 2018, 229-232. magiran.com/p1887139
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال