ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حسین زاده، محسن نیازی، الهام شفایی مقدم، (1397). یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392، نشریه دین و ارتباطات، 25(1)، 9-40. magiran.com/p1887148
Ali Hoseinzadeh, Mohsen Niazi, Elham Shafaeimoghadam, (2018). Study of Social and Cultural Factors Affecting the Normal Islamic Dress (Hijab) Case Study of Kashan University, Religion & Communication, 25(1), 9-40. magiran.com/p1887148
علی حسین زاده، محسن نیازی، الهام شفایی مقدم، یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392. نشریه دین و ارتباطات، 1397؛ 25(1): 9-40. magiran.com/p1887148
Ali Hoseinzadeh, Mohsen Niazi, Elham Shafaeimoghadam, Study of Social and Cultural Factors Affecting the Normal Islamic Dress (Hijab) Case Study of Kashan University, Religion & Communication, 2018; 25(1): 9-40. magiran.com/p1887148
علی حسین زاده، محسن نیازی، الهام شفایی مقدم، "یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392"، نشریه دین و ارتباطات 25، شماره 1 (1397): 9-40. magiran.com/p1887148
Ali Hoseinzadeh, Mohsen Niazi, Elham Shafaeimoghadam, "Study of Social and Cultural Factors Affecting the Normal Islamic Dress (Hijab) Case Study of Kashan University", Religion & Communication 25, no.1 (2018): 9-40. magiran.com/p1887148
علی حسین زاده، محسن نیازی، الهام شفایی مقدم، (1397). 'یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392'، نشریه دین و ارتباطات، 25(1)، صص.9-40. magiran.com/p1887148
Ali Hoseinzadeh, Mohsen Niazi, Elham Shafaeimoghadam, (2018). 'Study of Social and Cultural Factors Affecting the Normal Islamic Dress (Hijab) Case Study of Kashan University', Religion & Communication, 25(1), pp.9-40. magiran.com/p1887148
علی حسین زاده؛ محسن نیازی؛ الهام شفایی مقدم. "یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392". نشریه دین و ارتباطات، 25 ،1 ، 1397، 9-40. magiran.com/p1887148
Ali Hoseinzadeh; Mohsen Niazi; Elham Shafaeimoghadam. "Study of Social and Cultural Factors Affecting the Normal Islamic Dress (Hijab) Case Study of Kashan University", Religion & Communication, 25, 1, 2018, 9-40. magiran.com/p1887148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال