ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بشیر، محمدحسین شعاعی شهرضا، (1397). ارتباطات میان فرهنگی و گفت وگوی بین ادیان: مطالعه موردی «سه موسسه در انگلستان»، نشریه دین و ارتباطات، 25(1)، 193-234. magiran.com/p1887169
Hassan Bashir, Mohammad Hosein Shoaee Shahreza, (2018). Intercultural Communication and Interfaith Dialogue: Case study of "Three Institutions in the UK", Religion & Communication, 25(1), 193-234. magiran.com/p1887169
حسن بشیر، محمدحسین شعاعی شهرضا، ارتباطات میان فرهنگی و گفت وگوی بین ادیان: مطالعه موردی «سه موسسه در انگلستان». نشریه دین و ارتباطات، 1397؛ 25(1): 193-234. magiran.com/p1887169
Hassan Bashir, Mohammad Hosein Shoaee Shahreza, Intercultural Communication and Interfaith Dialogue: Case study of "Three Institutions in the UK", Religion & Communication, 2018; 25(1): 193-234. magiran.com/p1887169
حسن بشیر، محمدحسین شعاعی شهرضا، "ارتباطات میان فرهنگی و گفت وگوی بین ادیان: مطالعه موردی «سه موسسه در انگلستان»"، نشریه دین و ارتباطات 25، شماره 1 (1397): 193-234. magiran.com/p1887169
Hassan Bashir, Mohammad Hosein Shoaee Shahreza, "Intercultural Communication and Interfaith Dialogue: Case study of "Three Institutions in the UK"", Religion & Communication 25, no.1 (2018): 193-234. magiran.com/p1887169
حسن بشیر، محمدحسین شعاعی شهرضا، (1397). 'ارتباطات میان فرهنگی و گفت وگوی بین ادیان: مطالعه موردی «سه موسسه در انگلستان»'، نشریه دین و ارتباطات، 25(1)، صص.193-234. magiran.com/p1887169
Hassan Bashir, Mohammad Hosein Shoaee Shahreza, (2018). 'Intercultural Communication and Interfaith Dialogue: Case study of "Three Institutions in the UK"', Religion & Communication, 25(1), pp.193-234. magiran.com/p1887169
حسن بشیر؛ محمدحسین شعاعی شهرضا. "ارتباطات میان فرهنگی و گفت وگوی بین ادیان: مطالعه موردی «سه موسسه در انگلستان»". نشریه دین و ارتباطات، 25 ،1 ، 1397، 193-234. magiran.com/p1887169
Hassan Bashir; Mohammad Hosein Shoaee Shahreza. "Intercultural Communication and Interfaith Dialogue: Case study of "Three Institutions in the UK"", Religion & Communication, 25, 1, 2018, 193-234. magiran.com/p1887169
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال