ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود علی پناه ، زهرا رودباری، علی جوادمنش، مرتضی ستایی مختاری، حمیدرضا سیدآبادی، فائزه قراری، (1397). شناسایی مسیرهای بیولوژیکی دخیل در رشد بدن گاو با استفاده از پروفایل های بیان ژن، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 119، 59-70. magiran.com/p1887231
M. Alipanah , Zahra Roudbari, Ali Javadmanesh, Morteza Setaei Mokhtari, Hamid Reza Seyedabadi, Faezeh Gharari, (2018). Identification of biological pathways involved in body growth of cattle using gene expression profiles, Animal Sciences, 119, 59-70. magiran.com/p1887231
مسعود علی پناه ، زهرا رودباری، علی جوادمنش، مرتضی ستایی مختاری، حمیدرضا سیدآبادی، فائزه قراری، شناسایی مسیرهای بیولوژیکی دخیل در رشد بدن گاو با استفاده از پروفایل های بیان ژن. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1397؛ 119: 59-70. magiran.com/p1887231
M. Alipanah , Zahra Roudbari, Ali Javadmanesh, Morteza Setaei Mokhtari, Hamid Reza Seyedabadi, Faezeh Gharari, Identification of biological pathways involved in body growth of cattle using gene expression profiles, Animal Sciences, 2018; 119: 59-70. magiran.com/p1887231
مسعود علی پناه ، زهرا رودباری، علی جوادمنش، مرتضی ستایی مختاری، حمیدرضا سیدآبادی، فائزه قراری، "شناسایی مسیرهای بیولوژیکی دخیل در رشد بدن گاو با استفاده از پروفایل های بیان ژن"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،119 (1397): 59-70. magiran.com/p1887231
M. Alipanah , Zahra Roudbari, Ali Javadmanesh, Morteza Setaei Mokhtari, Hamid Reza Seyedabadi, Faezeh Gharari, "Identification of biological pathways involved in body growth of cattle using gene expression profiles", Animal Sciences no. 119 (2018): 59-70. magiran.com/p1887231
مسعود علی پناه ، زهرا رودباری، علی جوادمنش، مرتضی ستایی مختاری، حمیدرضا سیدآبادی، فائزه قراری، (1397). 'شناسایی مسیرهای بیولوژیکی دخیل در رشد بدن گاو با استفاده از پروفایل های بیان ژن'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 119، صص.59-70. magiran.com/p1887231
M. Alipanah , Zahra Roudbari, Ali Javadmanesh, Morteza Setaei Mokhtari, Hamid Reza Seyedabadi, Faezeh Gharari, (2018). 'Identification of biological pathways involved in body growth of cattle using gene expression profiles', Animal Sciences, 119, pp.59-70. magiran.com/p1887231
مسعود علی پناه ؛ زهرا رودباری؛ علی جوادمنش؛ مرتضی ستایی مختاری؛ حمیدرضا سیدآبادی؛ فائزه قراری. "شناسایی مسیرهای بیولوژیکی دخیل در رشد بدن گاو با استفاده از پروفایل های بیان ژن". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 119 ، 1397، 59-70. magiran.com/p1887231
M. Alipanah ; Zahra Roudbari; Ali Javadmanesh; Morteza Setaei Mokhtari; Hamid Reza Seyedabadi; Faezeh Gharari. "Identification of biological pathways involved in body growth of cattle using gene expression profiles", Animal Sciences, 119, 2018, 59-70. magiran.com/p1887231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال