ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید نظام دوست، تقی قورچی، سمانه اربابی، سعید زره داران، سیدمحمدمهدی سیدالموسوی، (1397). اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 119، 169-182. magiran.com/p1887240
Majid Nezamdoost, T. Ghorchi , Samaneh Arbabai, Saeed Zerehdaran, Seyed Mohammad Mahdi Seyedalmoosavi, (2018). The effects of adding beet molasses and barley grain and delay before ensiling on canola silage quantity and quality parameters, Animal Sciences, 119, 169-182. magiran.com/p1887240
مجید نظام دوست، تقی قورچی، سمانه اربابی، سعید زره داران، سیدمحمدمهدی سیدالموسوی، اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1397؛ 119: 169-182. magiran.com/p1887240
Majid Nezamdoost, T. Ghorchi , Samaneh Arbabai, Saeed Zerehdaran, Seyed Mohammad Mahdi Seyedalmoosavi, The effects of adding beet molasses and barley grain and delay before ensiling on canola silage quantity and quality parameters, Animal Sciences, 2018; 119: 169-182. magiran.com/p1887240
مجید نظام دوست، تقی قورچی، سمانه اربابی، سعید زره داران، سیدمحمدمهدی سیدالموسوی، "اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،119 (1397): 169-182. magiran.com/p1887240
Majid Nezamdoost, T. Ghorchi , Samaneh Arbabai, Saeed Zerehdaran, Seyed Mohammad Mahdi Seyedalmoosavi, "The effects of adding beet molasses and barley grain and delay before ensiling on canola silage quantity and quality parameters", Animal Sciences no. 119 (2018): 169-182. magiran.com/p1887240
مجید نظام دوست، تقی قورچی، سمانه اربابی، سعید زره داران، سیدمحمدمهدی سیدالموسوی، (1397). 'اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 119، صص.169-182. magiran.com/p1887240
Majid Nezamdoost, T. Ghorchi , Samaneh Arbabai, Saeed Zerehdaran, Seyed Mohammad Mahdi Seyedalmoosavi, (2018). 'The effects of adding beet molasses and barley grain and delay before ensiling on canola silage quantity and quality parameters', Animal Sciences, 119, pp.169-182. magiran.com/p1887240
مجید نظام دوست؛ تقی قورچی؛ سمانه اربابی؛ سعید زره داران؛ سیدمحمدمهدی سیدالموسوی. "اثرات افزودن ملاس چغندر و دانه جو و پژمرده نمودن بر فراسنجه های کمی و کیفی علوفه سیلو شده کلزا". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 119 ، 1397، 169-182. magiran.com/p1887240
Majid Nezamdoost; T. Ghorchi ; Samaneh Arbabai; Saeed Zerehdaran; Seyed Mohammad Mahdi Seyedalmoosavi. "The effects of adding beet molasses and barley grain and delay before ensiling on canola silage quantity and quality parameters", Animal Sciences, 119, 2018, 169-182. magiran.com/p1887240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال