ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم کرمی ، سید عباس رافت، غلامعلی مقدم، جلیل شجاع غیاث، آرش جوانمرد، (1397). ارتباط چندشکلی های تک نوکلئوتیدی ژن BRCA1 با بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 119، 191-208. magiran.com/p1887242
Maryam Karami , Seyedabbas Rafat, Gholamali Moghaddam, Jalil Shodja Ghiass, Arash Javanmard, (2018). The association between single nucleotide polymorphisms of BRCA1 gene with mastitis in Holstein cattle, Animal Sciences, 119, 191-208. magiran.com/p1887242
مریم کرمی ، سید عباس رافت، غلامعلی مقدم، جلیل شجاع غیاث، آرش جوانمرد، ارتباط چندشکلی های تک نوکلئوتیدی ژن BRCA1 با بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1397؛ 119: 191-208. magiran.com/p1887242
Maryam Karami , Seyedabbas Rafat, Gholamali Moghaddam, Jalil Shodja Ghiass, Arash Javanmard, The association between single nucleotide polymorphisms of BRCA1 gene with mastitis in Holstein cattle, Animal Sciences, 2018; 119: 191-208. magiran.com/p1887242
مریم کرمی ، سید عباس رافت، غلامعلی مقدم، جلیل شجاع غیاث، آرش جوانمرد، "ارتباط چندشکلی های تک نوکلئوتیدی ژن BRCA1 با بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،119 (1397): 191-208. magiran.com/p1887242
Maryam Karami , Seyedabbas Rafat, Gholamali Moghaddam, Jalil Shodja Ghiass, Arash Javanmard, "The association between single nucleotide polymorphisms of BRCA1 gene with mastitis in Holstein cattle", Animal Sciences no. 119 (2018): 191-208. magiran.com/p1887242
مریم کرمی ، سید عباس رافت، غلامعلی مقدم، جلیل شجاع غیاث، آرش جوانمرد، (1397). 'ارتباط چندشکلی های تک نوکلئوتیدی ژن BRCA1 با بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 119، صص.191-208. magiran.com/p1887242
Maryam Karami , Seyedabbas Rafat, Gholamali Moghaddam, Jalil Shodja Ghiass, Arash Javanmard, (2018). 'The association between single nucleotide polymorphisms of BRCA1 gene with mastitis in Holstein cattle', Animal Sciences, 119, pp.191-208. magiran.com/p1887242
مریم کرمی ؛ سید عباس رافت؛ غلامعلی مقدم؛ جلیل شجاع غیاث؛ آرش جوانمرد. "ارتباط چندشکلی های تک نوکلئوتیدی ژن BRCA1 با بیماری ورم پستان در گاوهای هلشتاین". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 119 ، 1397، 191-208. magiran.com/p1887242
Maryam Karami ; Seyedabbas Rafat; Gholamali Moghaddam; Jalil Shodja Ghiass; Arash Javanmard. "The association between single nucleotide polymorphisms of BRCA1 gene with mastitis in Holstein cattle", Animal Sciences, 119, 2018, 191-208. magiran.com/p1887242
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال