ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد جواد سبحانی ، امید جمشیدی، عباس نوروزی، (1397). تمایل دانشجویان به خرید غذا های ارگانیک: کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7(1)، 49-62. magiran.com/p1887281
Seyyed Mohammad Javad Sobhani , Omid Jamshidi, Abbas Norouzi , (2018). Students' Intention towards Organic Foods Purchase: Application of the Extended Theory of Planned Behavior, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(1), 49-62. magiran.com/p1887281
سید محمد جواد سبحانی ، امید جمشیدی، عباس نوروزی، تمایل دانشجویان به خرید غذا های ارگانیک: کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده. مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 1397؛ 7(1): 49-62. magiran.com/p1887281
Seyyed Mohammad Javad Sobhani , Omid Jamshidi, Abbas Norouzi , Students' Intention towards Organic Foods Purchase: Application of the Extended Theory of Planned Behavior, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 2018; 7(1): 49-62. magiran.com/p1887281
سید محمد جواد سبحانی ، امید جمشیدی، عباس نوروزی، "تمایل دانشجویان به خرید غذا های ارگانیک: کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده"، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 7، شماره 1 (1397): 49-62. magiran.com/p1887281
Seyyed Mohammad Javad Sobhani , Omid Jamshidi, Abbas Norouzi , "Students' Intention towards Organic Foods Purchase: Application of the Extended Theory of Planned Behavior", Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development 7, no.1 (2018): 49-62. magiran.com/p1887281
سید محمد جواد سبحانی ، امید جمشیدی، عباس نوروزی، (1397). 'تمایل دانشجویان به خرید غذا های ارگانیک: کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده'، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7(1)، صص.49-62. magiran.com/p1887281
Seyyed Mohammad Javad Sobhani , Omid Jamshidi, Abbas Norouzi , (2018). 'Students' Intention towards Organic Foods Purchase: Application of the Extended Theory of Planned Behavior', Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7(1), pp.49-62. magiran.com/p1887281
سید محمد جواد سبحانی ؛ امید جمشیدی؛ عباس نوروزی. "تمایل دانشجویان به خرید غذا های ارگانیک: کاربرد تئوری توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده". مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7 ،1 ، 1397، 49-62. magiran.com/p1887281
Seyyed Mohammad Javad Sobhani ; Omid Jamshidi; Abbas Norouzi . "Students' Intention towards Organic Foods Purchase: Application of the Extended Theory of Planned Behavior", Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 7, 1, 2018, 49-62. magiran.com/p1887281
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال