ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز پهلوانی، حمیدرضا سعیدنیا، (1396). تاثیر کشور سازنده،کیفیت ادراک شده و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش دستباف ایرانی(مورد مطالعه: مشتریان کشور ژاپن-شهر توکیو)، نشریه گلجام، 32، 83-98. magiran.com/p1887503
Elnaz Pahlevani , Hamidreza Saeedniya, (2018). “The Effect of Country Origin , Perceived Quality and Brand Familiarity on purchase intention of Iranian handmade carpet's customers ”(Case Study: Japanese Buyer _In Tokyo), Quarterly Scientific-Research Goljaam, 32, 83-98. magiran.com/p1887503
الناز پهلوانی، حمیدرضا سعیدنیا، تاثیر کشور سازنده،کیفیت ادراک شده و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش دستباف ایرانی(مورد مطالعه: مشتریان کشور ژاپن-شهر توکیو). نشریه گلجام، 1396؛ 32: 83-98. magiran.com/p1887503
Elnaz Pahlevani , Hamidreza Saeedniya, “The Effect of Country Origin , Perceived Quality and Brand Familiarity on purchase intention of Iranian handmade carpet's customers ”(Case Study: Japanese Buyer _In Tokyo), Quarterly Scientific-Research Goljaam, 2018; 32: 83-98. magiran.com/p1887503
الناز پهلوانی، حمیدرضا سعیدنیا، "تاثیر کشور سازنده،کیفیت ادراک شده و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش دستباف ایرانی(مورد مطالعه: مشتریان کشور ژاپن-شهر توکیو)"، نشریه گلجام ،32 (1396): 83-98. magiran.com/p1887503
Elnaz Pahlevani , Hamidreza Saeedniya, " “The Effect of Country Origin , Perceived Quality and Brand Familiarity on purchase intention of Iranian handmade carpet's customers ”(Case Study: Japanese Buyer _In Tokyo)", Quarterly Scientific-Research Goljaam no. 32 (2018): 83-98. magiran.com/p1887503
الناز پهلوانی، حمیدرضا سعیدنیا، (1396). 'تاثیر کشور سازنده،کیفیت ادراک شده و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش دستباف ایرانی(مورد مطالعه: مشتریان کشور ژاپن-شهر توکیو)'، نشریه گلجام، 32، صص.83-98. magiran.com/p1887503
Elnaz Pahlevani , Hamidreza Saeedniya, (2018). ' “The Effect of Country Origin , Perceived Quality and Brand Familiarity on purchase intention of Iranian handmade carpet's customers ”(Case Study: Japanese Buyer _In Tokyo)', Quarterly Scientific-Research Goljaam, 32, pp.83-98. magiran.com/p1887503
الناز پهلوانی؛ حمیدرضا سعیدنیا. "تاثیر کشور سازنده،کیفیت ادراک شده و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش دستباف ایرانی(مورد مطالعه: مشتریان کشور ژاپن-شهر توکیو)". نشریه گلجام، 32 ، 1396، 83-98. magiran.com/p1887503
Elnaz Pahlevani ; Hamidreza Saeedniya. " “The Effect of Country Origin , Perceived Quality and Brand Familiarity on purchase intention of Iranian handmade carpet's customers ”(Case Study: Japanese Buyer _In Tokyo)", Quarterly Scientific-Research Goljaam, 32, 2018, 83-98. magiran.com/p1887503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال