ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا شاه پروری ، سیامک صفاپور، کمال الدین قرنجیگ، (1396). مطالعه سازگاری مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی نخ پشمی بدون دندانه و دندانه شده با سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم، نشریه گلجام، 32، 145-160. magiran.com/p1887513
Mohammad reza Shahparvari, Siyamak Safapour Dr, Kamaladin Gharanjig Dr, (2018). Study of Compatibility of natural dyes in dyeing of woolen yarn without mordant and mordant with potassium alum sulphate, Quarterly Scientific-Research Goljaam, 32, 145-160. magiran.com/p1887513
محمدرضا شاه پروری ، سیامک صفاپور، کمال الدین قرنجیگ، مطالعه سازگاری مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی نخ پشمی بدون دندانه و دندانه شده با سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم. نشریه گلجام، 1396؛ 32: 145-160. magiran.com/p1887513
Mohammad reza Shahparvari, Siyamak Safapour Dr, Kamaladin Gharanjig Dr, Study of Compatibility of natural dyes in dyeing of woolen yarn without mordant and mordant with potassium alum sulphate, Quarterly Scientific-Research Goljaam, 2018; 32: 145-160. magiran.com/p1887513
محمدرضا شاه پروری ، سیامک صفاپور، کمال الدین قرنجیگ، "مطالعه سازگاری مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی نخ پشمی بدون دندانه و دندانه شده با سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم"، نشریه گلجام ،32 (1396): 145-160. magiran.com/p1887513
Mohammad reza Shahparvari, Siyamak Safapour Dr, Kamaladin Gharanjig Dr, "Study of Compatibility of natural dyes in dyeing of woolen yarn without mordant and mordant with potassium alum sulphate", Quarterly Scientific-Research Goljaam no. 32 (2018): 145-160. magiran.com/p1887513
محمدرضا شاه پروری ، سیامک صفاپور، کمال الدین قرنجیگ، (1396). 'مطالعه سازگاری مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی نخ پشمی بدون دندانه و دندانه شده با سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم'، نشریه گلجام، 32، صص.145-160. magiran.com/p1887513
Mohammad reza Shahparvari, Siyamak Safapour Dr, Kamaladin Gharanjig Dr, (2018). 'Study of Compatibility of natural dyes in dyeing of woolen yarn without mordant and mordant with potassium alum sulphate', Quarterly Scientific-Research Goljaam, 32, pp.145-160. magiran.com/p1887513
محمدرضا شاه پروری ؛ سیامک صفاپور؛ کمال الدین قرنجیگ. "مطالعه سازگاری مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی نخ پشمی بدون دندانه و دندانه شده با سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم". نشریه گلجام، 32 ، 1396، 145-160. magiran.com/p1887513
Mohammad reza Shahparvari; Siyamak Safapour Dr; Kamaladin Gharanjig Dr. "Study of Compatibility of natural dyes in dyeing of woolen yarn without mordant and mordant with potassium alum sulphate", Quarterly Scientific-Research Goljaam, 32, 2018, 145-160. magiran.com/p1887513
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال