ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سعید مظلومی محمود آباد، محمدحسن احرامپوش، محمدتقی قانعیان، محسن عسکری شاهی، سیدعلیرضا افشانی، قاسمعلی نصیری، (1397). بررسی علل مهاجرت از شهرستان فریدونشهر از دیدگاه مهاجرین طی سال های 1390 تا 1394، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(3)، 1-10. magiran.com/p1887523
Seeyed Saeed Mazloomi MahmoodAbad , Mohamamd Hassan Ehrampoosh , Mohammad taqi Ghaneiyan , Mohsen Askari shahi , Seyyed Alireza Afshani , Ghasemali Nasiri , (2018). Investigating the Causes of Emigration from Fereydunshahr from the perspective of Emigrants During the years 2011 to 2015, Tolooe Behdasht, 17(3), 1-10. magiran.com/p1887523
سید سعید مظلومی محمود آباد، محمدحسن احرامپوش، محمدتقی قانعیان، محسن عسکری شاهی، سیدعلیرضا افشانی، قاسمعلی نصیری، بررسی علل مهاجرت از شهرستان فریدونشهر از دیدگاه مهاجرین طی سال های 1390 تا 1394. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1397؛ 17(3): 1-10. magiran.com/p1887523
Seeyed Saeed Mazloomi MahmoodAbad , Mohamamd Hassan Ehrampoosh , Mohammad taqi Ghaneiyan , Mohsen Askari shahi , Seyyed Alireza Afshani , Ghasemali Nasiri , Investigating the Causes of Emigration from Fereydunshahr from the perspective of Emigrants During the years 2011 to 2015, Tolooe Behdasht, 2018; 17(3): 1-10. magiran.com/p1887523
سید سعید مظلومی محمود آباد، محمدحسن احرامپوش، محمدتقی قانعیان، محسن عسکری شاهی، سیدعلیرضا افشانی، قاسمعلی نصیری، "بررسی علل مهاجرت از شهرستان فریدونشهر از دیدگاه مهاجرین طی سال های 1390 تا 1394"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 17، شماره 3 (1397): 1-10. magiran.com/p1887523
Seeyed Saeed Mazloomi MahmoodAbad , Mohamamd Hassan Ehrampoosh , Mohammad taqi Ghaneiyan , Mohsen Askari shahi , Seyyed Alireza Afshani , Ghasemali Nasiri , "Investigating the Causes of Emigration from Fereydunshahr from the perspective of Emigrants During the years 2011 to 2015", Tolooe Behdasht 17, no.3 (2018): 1-10. magiran.com/p1887523
سید سعید مظلومی محمود آباد، محمدحسن احرامپوش، محمدتقی قانعیان، محسن عسکری شاهی، سیدعلیرضا افشانی، قاسمعلی نصیری، (1397). 'بررسی علل مهاجرت از شهرستان فریدونشهر از دیدگاه مهاجرین طی سال های 1390 تا 1394'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(3)، صص.1-10. magiran.com/p1887523
Seeyed Saeed Mazloomi MahmoodAbad , Mohamamd Hassan Ehrampoosh , Mohammad taqi Ghaneiyan , Mohsen Askari shahi , Seyyed Alireza Afshani , Ghasemali Nasiri , (2018). 'Investigating the Causes of Emigration from Fereydunshahr from the perspective of Emigrants During the years 2011 to 2015', Tolooe Behdasht, 17(3), pp.1-10. magiran.com/p1887523
سید سعید مظلومی محمود آباد؛ محمدحسن احرامپوش؛ محمدتقی قانعیان؛ محسن عسکری شاهی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ قاسمعلی نصیری. "بررسی علل مهاجرت از شهرستان فریدونشهر از دیدگاه مهاجرین طی سال های 1390 تا 1394". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17 ،3 ، 1397، 1-10. magiran.com/p1887523
Seeyed Saeed Mazloomi MahmoodAbad ; Mohamamd Hassan Ehrampoosh ; Mohammad taqi Ghaneiyan ; Mohsen Askari shahi ; Seyyed Alireza Afshani ; Ghasemali Nasiri . "Investigating the Causes of Emigration from Fereydunshahr from the perspective of Emigrants During the years 2011 to 2015", Tolooe Behdasht, 17, 3, 2018, 1-10. magiran.com/p1887523
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال