ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد شاکر اردکانی ، ناهید امر اللهی بیوکی، جسین غفوری چرخابی، محمد جواد زارعی محمود آبادی، (1397). تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر ادراک کارکنان از سیاست سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی فضیلت سازمانی موردمطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(3)، 24-38. magiran.com/p1887529
Mohammad Shaker Ardakani, Nahid Amrullahi Biuki , Hossein Ghafoori Charkhabi , Mohammad javad Zarei Mahmoodabady, (2018). Analyzing the effects of Jahadi Management on the perception of organizational politics, focusing on the role of mediator of organizational virtue(Study Case:maybod Imam Jafar Sadiq Hospital), Tolooe Behdasht, 17(3), 24-38. magiran.com/p1887529
محمد شاکر اردکانی ، ناهید امر اللهی بیوکی، جسین غفوری چرخابی، محمد جواد زارعی محمود آبادی، تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر ادراک کارکنان از سیاست سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی فضیلت سازمانی موردمطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1397؛ 17(3): 24-38. magiran.com/p1887529
Mohammad Shaker Ardakani, Nahid Amrullahi Biuki , Hossein Ghafoori Charkhabi , Mohammad javad Zarei Mahmoodabady, Analyzing the effects of Jahadi Management on the perception of organizational politics, focusing on the role of mediator of organizational virtue(Study Case:maybod Imam Jafar Sadiq Hospital), Tolooe Behdasht, 2018; 17(3): 24-38. magiran.com/p1887529
محمد شاکر اردکانی ، ناهید امر اللهی بیوکی، جسین غفوری چرخابی، محمد جواد زارعی محمود آبادی، "تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر ادراک کارکنان از سیاست سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی فضیلت سازمانی موردمطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 17، شماره 3 (1397): 24-38. magiran.com/p1887529
Mohammad Shaker Ardakani, Nahid Amrullahi Biuki , Hossein Ghafoori Charkhabi , Mohammad javad Zarei Mahmoodabady, " Analyzing the effects of Jahadi Management on the perception of organizational politics, focusing on the role of mediator of organizational virtue(Study Case:maybod Imam Jafar Sadiq Hospital)", Tolooe Behdasht 17, no.3 (2018): 24-38. magiran.com/p1887529
محمد شاکر اردکانی ، ناهید امر اللهی بیوکی، جسین غفوری چرخابی، محمد جواد زارعی محمود آبادی، (1397). 'تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر ادراک کارکنان از سیاست سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی فضیلت سازمانی موردمطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(3)، صص.24-38. magiran.com/p1887529
Mohammad Shaker Ardakani, Nahid Amrullahi Biuki , Hossein Ghafoori Charkhabi , Mohammad javad Zarei Mahmoodabady, (2018). ' Analyzing the effects of Jahadi Management on the perception of organizational politics, focusing on the role of mediator of organizational virtue(Study Case:maybod Imam Jafar Sadiq Hospital)', Tolooe Behdasht, 17(3), pp.24-38. magiran.com/p1887529
محمد شاکر اردکانی ؛ ناهید امر اللهی بیوکی؛ جسین غفوری چرخابی؛ محمد جواد زارعی محمود آبادی. "تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر ادراک کارکنان از سیاست سازمانی با تمرکز بر نقش میانجی فضیلت سازمانی موردمطالعه: بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17 ،3 ، 1397، 24-38. magiran.com/p1887529
Mohammad Shaker Ardakani; Nahid Amrullahi Biuki ; Hossein Ghafoori Charkhabi ; Mohammad javad Zarei Mahmoodabady. " Analyzing the effects of Jahadi Management on the perception of organizational politics, focusing on the role of mediator of organizational virtue(Study Case:maybod Imam Jafar Sadiq Hospital)", Tolooe Behdasht, 17, 3, 2018, 24-38. magiran.com/p1887529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال