ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی مروتی شریف آباد، فاطمه برزگر ، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده، نسرین مهرجویان، (1397). تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(3)، 64-76. magiran.com/p1887538
MohammadAli Morovatisharifabad , Fatemh Barzegar, Azadeh Najarzadeh , Hossein Falahzade , Nasrin Mehrjoyn, (2018). Determinants of consumer behavior Breakfast The students in grades four, five Six primary schools in city Abarkuh Based on the theory of planned behavior, Tolooe Behdasht, 17(3), 64-76. magiran.com/p1887538
محمدعلی مروتی شریف آباد، فاطمه برزگر ، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده، نسرین مهرجویان، تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1397؛ 17(3): 64-76. magiran.com/p1887538
MohammadAli Morovatisharifabad , Fatemh Barzegar, Azadeh Najarzadeh , Hossein Falahzade , Nasrin Mehrjoyn, Determinants of consumer behavior Breakfast The students in grades four, five Six primary schools in city Abarkuh Based on the theory of planned behavior, Tolooe Behdasht, 2018; 17(3): 64-76. magiran.com/p1887538
محمدعلی مروتی شریف آباد، فاطمه برزگر ، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده، نسرین مهرجویان، "تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 17، شماره 3 (1397): 64-76. magiran.com/p1887538
MohammadAli Morovatisharifabad , Fatemh Barzegar, Azadeh Najarzadeh , Hossein Falahzade , Nasrin Mehrjoyn, " Determinants of consumer behavior Breakfast The students in grades four, five Six primary schools in city Abarkuh Based on the theory of planned behavior", Tolooe Behdasht 17, no.3 (2018): 64-76. magiran.com/p1887538
محمدعلی مروتی شریف آباد، فاطمه برزگر ، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده، نسرین مهرجویان، (1397). 'تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(3)، صص.64-76. magiran.com/p1887538
MohammadAli Morovatisharifabad , Fatemh Barzegar, Azadeh Najarzadeh , Hossein Falahzade , Nasrin Mehrjoyn, (2018). ' Determinants of consumer behavior Breakfast The students in grades four, five Six primary schools in city Abarkuh Based on the theory of planned behavior', Tolooe Behdasht, 17(3), pp.64-76. magiran.com/p1887538
محمدعلی مروتی شریف آباد؛ فاطمه برزگر ؛ آزاده نجارزاده؛ حسین فلاح زاده؛ نسرین مهرجویان. "تعیین کننده های رفتار مصرف صبحانه دردانش آموزان پایه های چهار،پنجم وششم مدارس ابتدایی شهرستان ابرکوه بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17 ،3 ، 1397، 64-76. magiran.com/p1887538
MohammadAli Morovatisharifabad ; Fatemh Barzegar; Azadeh Najarzadeh ; Hossein Falahzade ; Nasrin Mehrjoyn. " Determinants of consumer behavior Breakfast The students in grades four, five Six primary schools in city Abarkuh Based on the theory of planned behavior", Tolooe Behdasht, 17, 3, 2018, 64-76. magiran.com/p1887538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال