ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه تمدن ، بهنوش مرادی، علیرضا نصیری، فاطمه رهبر، (1397). سنتز و ارزیابی برون تنی اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی مشتقات 2و3-دی هیدروکینازولینونی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(3)، 77-85. magiran.com/p1887540
Fatemeh Tamaddon, Behnosh Moradi , Ali Reza Nasiri , Fatemeh Rahbar, (2018). Synthesis and in Vitro Evaluation of Antifungal and Antibacterial Activity of 2,3-dihydroquinazolinone Derivatives, Tolooe Behdasht, 17(3), 77-85. magiran.com/p1887540
فاطمه تمدن ، بهنوش مرادی، علیرضا نصیری، فاطمه رهبر، سنتز و ارزیابی برون تنی اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی مشتقات 2و3-دی هیدروکینازولینونی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1397؛ 17(3): 77-85. magiran.com/p1887540
Fatemeh Tamaddon, Behnosh Moradi , Ali Reza Nasiri , Fatemeh Rahbar, Synthesis and in Vitro Evaluation of Antifungal and Antibacterial Activity of 2,3-dihydroquinazolinone Derivatives, Tolooe Behdasht, 2018; 17(3): 77-85. magiran.com/p1887540
فاطمه تمدن ، بهنوش مرادی، علیرضا نصیری، فاطمه رهبر، "سنتز و ارزیابی برون تنی اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی مشتقات 2و3-دی هیدروکینازولینونی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 17، شماره 3 (1397): 77-85. magiran.com/p1887540
Fatemeh Tamaddon, Behnosh Moradi , Ali Reza Nasiri , Fatemeh Rahbar, "Synthesis and in Vitro Evaluation of Antifungal and Antibacterial Activity of 2,3-dihydroquinazolinone Derivatives", Tolooe Behdasht 17, no.3 (2018): 77-85. magiran.com/p1887540
فاطمه تمدن ، بهنوش مرادی، علیرضا نصیری، فاطمه رهبر، (1397). 'سنتز و ارزیابی برون تنی اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی مشتقات 2و3-دی هیدروکینازولینونی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17(3)، صص.77-85. magiran.com/p1887540
Fatemeh Tamaddon, Behnosh Moradi , Ali Reza Nasiri , Fatemeh Rahbar, (2018). 'Synthesis and in Vitro Evaluation of Antifungal and Antibacterial Activity of 2,3-dihydroquinazolinone Derivatives', Tolooe Behdasht, 17(3), pp.77-85. magiran.com/p1887540
فاطمه تمدن ؛ بهنوش مرادی؛ علیرضا نصیری؛ فاطمه رهبر. "سنتز و ارزیابی برون تنی اثرات ضد قارچی و ضد باکتریایی مشتقات 2و3-دی هیدروکینازولینونی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 17 ،3 ، 1397، 77-85. magiran.com/p1887540
Fatemeh Tamaddon; Behnosh Moradi ; Ali Reza Nasiri ; Fatemeh Rahbar. "Synthesis and in Vitro Evaluation of Antifungal and Antibacterial Activity of 2,3-dihydroquinazolinone Derivatives", Tolooe Behdasht, 17, 3, 2018, 77-85. magiran.com/p1887540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال