ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد آزادشهرکی ، سیامک کلانتری، بهاره جمشیدی، (1397). کیفیت سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف سنجی فروسرخ نزدیک، نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی، 19(70)، 13-24. magiran.com/p1887945
Farzad Azadshahraki , Siamak Kalantari, Bahareh Jamshidi, (2018). Nondestructive Quality Assessment of Grape (Cv. Asgari) Based on NIR Spectroscopy, Agricultural Research, Education and Extension Organization, 19(70), 13-24. magiran.com/p1887945
فرزاد آزادشهرکی ، سیامک کلانتری، بهاره جمشیدی، کیفیت سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف سنجی فروسرخ نزدیک. نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی، 1397؛ 19(70): 13-24. magiran.com/p1887945
Farzad Azadshahraki , Siamak Kalantari, Bahareh Jamshidi, Nondestructive Quality Assessment of Grape (Cv. Asgari) Based on NIR Spectroscopy, Agricultural Research, Education and Extension Organization, 2018; 19(70): 13-24. magiran.com/p1887945
فرزاد آزادشهرکی ، سیامک کلانتری، بهاره جمشیدی، "کیفیت سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف سنجی فروسرخ نزدیک"، نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 19، شماره 70 (1397): 13-24. magiran.com/p1887945
Farzad Azadshahraki , Siamak Kalantari, Bahareh Jamshidi, "Nondestructive Quality Assessment of Grape (Cv. Asgari) Based on NIR Spectroscopy", Agricultural Research, Education and Extension Organization 19, no.70 (2018): 13-24. magiran.com/p1887945
فرزاد آزادشهرکی ، سیامک کلانتری، بهاره جمشیدی، (1397). 'کیفیت سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف سنجی فروسرخ نزدیک'، نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی، 19(70)، صص.13-24. magiran.com/p1887945
Farzad Azadshahraki , Siamak Kalantari, Bahareh Jamshidi, (2018). 'Nondestructive Quality Assessment of Grape (Cv. Asgari) Based on NIR Spectroscopy', Agricultural Research, Education and Extension Organization, 19(70), pp.13-24. magiran.com/p1887945
فرزاد آزادشهرکی ؛ سیامک کلانتری؛ بهاره جمشیدی. "کیفیت سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف سنجی فروسرخ نزدیک". نشریه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی، 19 ،70 ، 1397، 13-24. magiran.com/p1887945
Farzad Azadshahraki ; Siamak Kalantari; Bahareh Jamshidi. "Nondestructive Quality Assessment of Grape (Cv. Asgari) Based on NIR Spectroscopy", Agricultural Research, Education and Extension Organization, 19, 70, 2018, 13-24. magiran.com/p1887945
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال