ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم رجبیان ده زیره، خدیجه علی آبادی، صلاح اسمعیلی گوجار ، لیلا خدری لیلوس، (1397). بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اشتیاق و درگیری تحصیلی، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(3)، 18-27. magiran.com/p1888046
Maryam Rajabiyan Dehzireh , Khadijeh Aliabadi , Salah Esmaeili Gujar , Leyla Khedri Lilus, (2018). A Survey the Relationship between the Use of Virtual Social Networks with the Enthusiasm and Academic Engagement, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11(3), 18-27. magiran.com/p1888046
مریم رجبیان ده زیره، خدیجه علی آبادی، صلاح اسمعیلی گوجار ، لیلا خدری لیلوس، بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اشتیاق و درگیری تحصیلی. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1397؛ 11(3): 18-27. magiran.com/p1888046
Maryam Rajabiyan Dehzireh , Khadijeh Aliabadi , Salah Esmaeili Gujar , Leyla Khedri Lilus, A Survey the Relationship between the Use of Virtual Social Networks with the Enthusiasm and Academic Engagement, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2018; 11(3): 18-27. magiran.com/p1888046
مریم رجبیان ده زیره، خدیجه علی آبادی، صلاح اسمعیلی گوجار ، لیلا خدری لیلوس، "بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اشتیاق و درگیری تحصیلی"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 11، شماره 3 (1397): 18-27. magiran.com/p1888046
Maryam Rajabiyan Dehzireh , Khadijeh Aliabadi , Salah Esmaeili Gujar , Leyla Khedri Lilus, "A Survey the Relationship between the Use of Virtual Social Networks with the Enthusiasm and Academic Engagement", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 11, no.3 (2018): 18-27. magiran.com/p1888046
مریم رجبیان ده زیره، خدیجه علی آبادی، صلاح اسمعیلی گوجار ، لیلا خدری لیلوس، (1397). 'بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اشتیاق و درگیری تحصیلی'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(3)، صص.18-27. magiran.com/p1888046
Maryam Rajabiyan Dehzireh , Khadijeh Aliabadi , Salah Esmaeili Gujar , Leyla Khedri Lilus, (2018). 'A Survey the Relationship between the Use of Virtual Social Networks with the Enthusiasm and Academic Engagement', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11(3), pp.18-27. magiran.com/p1888046
مریم رجبیان ده زیره؛ خدیجه علی آبادی؛ صلاح اسمعیلی گوجار ؛ لیلا خدری لیلوس. "بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اشتیاق و درگیری تحصیلی". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11 ،3 ، 1397، 18-27. magiran.com/p1888046
Maryam Rajabiyan Dehzireh ; Khadijeh Aliabadi ; Salah Esmaeili Gujar ; Leyla Khedri Lilus. "A Survey the Relationship between the Use of Virtual Social Networks with the Enthusiasm and Academic Engagement", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 11, 3, 2018, 18-27. magiran.com/p1888046
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال