ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشرف پیراسته، زهرا جوهری، نفیسه ظفرقندی، کبری خاجوی شجاعی ، سمیه سیاحی، (1397). الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 25(136)، 25-32. magiran.com/p1888238
Ashraf Pirasteh , Zahra Jouhari , Nafiseh ZafarGhandi , Kobra Khajavi Shojaie , Somayeh Sayahi, (2018). Pattern of physical activity in nulliparous women referred to Shaheed Mostafa Khomeini hospital, Daneshvar Medicine, 25(136), 25-32. magiran.com/p1888238
اشرف پیراسته، زهرا جوهری، نفیسه ظفرقندی، کبری خاجوی شجاعی ، سمیه سیاحی، الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی. دو ماهنامه دانشور پزشکی، 1397؛ 25(136): 25-32. magiran.com/p1888238
Ashraf Pirasteh , Zahra Jouhari , Nafiseh ZafarGhandi , Kobra Khajavi Shojaie , Somayeh Sayahi, Pattern of physical activity in nulliparous women referred to Shaheed Mostafa Khomeini hospital, Daneshvar Medicine, 2018; 25(136): 25-32. magiran.com/p1888238
اشرف پیراسته، زهرا جوهری، نفیسه ظفرقندی، کبری خاجوی شجاعی ، سمیه سیاحی، "الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی"، دو ماهنامه دانشور پزشکی 25، شماره 136 (1397): 25-32. magiran.com/p1888238
Ashraf Pirasteh , Zahra Jouhari , Nafiseh ZafarGhandi , Kobra Khajavi Shojaie , Somayeh Sayahi, "Pattern of physical activity in nulliparous women referred to Shaheed Mostafa Khomeini hospital", Daneshvar Medicine 25, no.136 (2018): 25-32. magiran.com/p1888238
اشرف پیراسته، زهرا جوهری، نفیسه ظفرقندی، کبری خاجوی شجاعی ، سمیه سیاحی، (1397). 'الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی'، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 25(136)، صص.25-32. magiran.com/p1888238
Ashraf Pirasteh , Zahra Jouhari , Nafiseh ZafarGhandi , Kobra Khajavi Shojaie , Somayeh Sayahi, (2018). 'Pattern of physical activity in nulliparous women referred to Shaheed Mostafa Khomeini hospital', Daneshvar Medicine, 25(136), pp.25-32. magiran.com/p1888238
اشرف پیراسته؛ زهرا جوهری؛ نفیسه ظفرقندی؛ کبری خاجوی شجاعی ؛ سمیه سیاحی. "الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی". دو ماهنامه دانشور پزشکی، 25 ،136 ، 1397، 25-32. magiran.com/p1888238
Ashraf Pirasteh ; Zahra Jouhari ; Nafiseh ZafarGhandi ; Kobra Khajavi Shojaie ; Somayeh Sayahi. "Pattern of physical activity in nulliparous women referred to Shaheed Mostafa Khomeini hospital", Daneshvar Medicine, 25, 136, 2018, 25-32. magiran.com/p1888238
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال