ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا زهادت پور ، میترا ادراکی، سیدمستجاب رضوی نژاد اردکانی، (1397). تاثیر لالایی بر تغییرات ضربان قلب حین ساکشن لوله تراشه نوزادان نارس، نشریه پرستاری کودکان، 5(1)، 11-20. magiran.com/p1888304
Zahra Zahadatpour , Mitra Edraki , Seyed mostajab Razavinejad ardekani Mr, (2018). Impact of Lullabies on Changes in Heart Rate during Tubal Tracheal Suction in Premature Infants, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 5(1), 11-20. magiran.com/p1888304
زهرا زهادت پور ، میترا ادراکی، سیدمستجاب رضوی نژاد اردکانی، تاثیر لالایی بر تغییرات ضربان قلب حین ساکشن لوله تراشه نوزادان نارس. نشریه پرستاری کودکان، 1397؛ 5(1): 11-20. magiran.com/p1888304
Zahra Zahadatpour , Mitra Edraki , Seyed mostajab Razavinejad ardekani Mr, Impact of Lullabies on Changes in Heart Rate during Tubal Tracheal Suction in Premature Infants, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2018; 5(1): 11-20. magiran.com/p1888304
زهرا زهادت پور ، میترا ادراکی، سیدمستجاب رضوی نژاد اردکانی، "تاثیر لالایی بر تغییرات ضربان قلب حین ساکشن لوله تراشه نوزادان نارس"، نشریه پرستاری کودکان 5، شماره 1 (1397): 11-20. magiran.com/p1888304
Zahra Zahadatpour , Mitra Edraki , Seyed mostajab Razavinejad ardekani Mr, "Impact of Lullabies on Changes in Heart Rate during Tubal Tracheal Suction in Premature Infants", Iranian Journal of Pediatric Nursing 5, no.1 (2018): 11-20. magiran.com/p1888304
زهرا زهادت پور ، میترا ادراکی، سیدمستجاب رضوی نژاد اردکانی، (1397). 'تاثیر لالایی بر تغییرات ضربان قلب حین ساکشن لوله تراشه نوزادان نارس'، نشریه پرستاری کودکان، 5(1)، صص.11-20. magiran.com/p1888304
Zahra Zahadatpour , Mitra Edraki , Seyed mostajab Razavinejad ardekani Mr, (2018). 'Impact of Lullabies on Changes in Heart Rate during Tubal Tracheal Suction in Premature Infants', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 5(1), pp.11-20. magiran.com/p1888304
زهرا زهادت پور ؛ میترا ادراکی؛ سیدمستجاب رضوی نژاد اردکانی. "تاثیر لالایی بر تغییرات ضربان قلب حین ساکشن لوله تراشه نوزادان نارس". نشریه پرستاری کودکان، 5 ،1 ، 1397، 11-20. magiran.com/p1888304
Zahra Zahadatpour ; Mitra Edraki ; Seyed mostajab Razavinejad ardekani Mr. "Impact of Lullabies on Changes in Heart Rate during Tubal Tracheal Suction in Premature Infants", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 5, 1, 2018, 11-20. magiran.com/p1888304
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال