ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم قربان زاده، فاطمه نسیمی ، حسین زراعتی، (1397). بررسی وضعیت رشد و تکامل کودکان 4 تا 24 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر جهرم براساس پرسشنامه سنین و مراحل، نشریه پرستاری کودکان، 5(1)، 67-68. magiran.com/p1888319
Maryam Ghorbanzadeh , Fatemeh Nasimi , Hossein Zeraati, (2018). Survey of growth and development in children 4 to 24 months covered by health centers in Jahrom based on age-stage Questionnaire, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 5(1), 67-68. magiran.com/p1888319
مریم قربان زاده، فاطمه نسیمی ، حسین زراعتی، بررسی وضعیت رشد و تکامل کودکان 4 تا 24 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر جهرم براساس پرسشنامه سنین و مراحل. نشریه پرستاری کودکان، 1397؛ 5(1): 67-68. magiran.com/p1888319
Maryam Ghorbanzadeh , Fatemeh Nasimi , Hossein Zeraati, Survey of growth and development in children 4 to 24 months covered by health centers in Jahrom based on age-stage Questionnaire, Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2018; 5(1): 67-68. magiran.com/p1888319
مریم قربان زاده، فاطمه نسیمی ، حسین زراعتی، "بررسی وضعیت رشد و تکامل کودکان 4 تا 24 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر جهرم براساس پرسشنامه سنین و مراحل"، نشریه پرستاری کودکان 5، شماره 1 (1397): 67-68. magiran.com/p1888319
Maryam Ghorbanzadeh , Fatemeh Nasimi , Hossein Zeraati, "Survey of growth and development in children 4 to 24 months covered by health centers in Jahrom based on age-stage Questionnaire", Iranian Journal of Pediatric Nursing 5, no.1 (2018): 67-68. magiran.com/p1888319
مریم قربان زاده، فاطمه نسیمی ، حسین زراعتی، (1397). 'بررسی وضعیت رشد و تکامل کودکان 4 تا 24 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر جهرم براساس پرسشنامه سنین و مراحل'، نشریه پرستاری کودکان، 5(1)، صص.67-68. magiran.com/p1888319
Maryam Ghorbanzadeh , Fatemeh Nasimi , Hossein Zeraati, (2018). 'Survey of growth and development in children 4 to 24 months covered by health centers in Jahrom based on age-stage Questionnaire', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 5(1), pp.67-68. magiran.com/p1888319
مریم قربان زاده؛ فاطمه نسیمی ؛ حسین زراعتی. "بررسی وضعیت رشد و تکامل کودکان 4 تا 24 ماهه تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر جهرم براساس پرسشنامه سنین و مراحل". نشریه پرستاری کودکان، 5 ،1 ، 1397، 67-68. magiran.com/p1888319
Maryam Ghorbanzadeh ; Fatemeh Nasimi ; Hossein Zeraati. "Survey of growth and development in children 4 to 24 months covered by health centers in Jahrom based on age-stage Questionnaire", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 5, 1, 2018, 67-68. magiran.com/p1888319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال