ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب مروتی ، علی باقی نصرآبادی، عباس رسولی، (1397). واکاوی درون دینی راهبردهای حفاظت از اصل استقلال سیاسی دولت اسلامی در روابط خارجی، مجله پژوهش های سیاست اسلامی، 6(13)، 138-161. magiran.com/p1888340
sohrab morovati, علي باقي, abbas rasuly, (2018). An Intra-religion Analysis of the Strategies to Protect the Principle of the Political Independence of the Islamic Government in Foreign Relations, Islamic Politics Research, 6(13), 138-161. magiran.com/p1888340
سهراب مروتی ، علی باقی نصرآبادی، عباس رسولی، واکاوی درون دینی راهبردهای حفاظت از اصل استقلال سیاسی دولت اسلامی در روابط خارجی. مجله پژوهش های سیاست اسلامی، 1397؛ 6(13): 138-161. magiran.com/p1888340
sohrab morovati, علي باقي, abbas rasuly, An Intra-religion Analysis of the Strategies to Protect the Principle of the Political Independence of the Islamic Government in Foreign Relations, Islamic Politics Research, 2018; 6(13): 138-161. magiran.com/p1888340
سهراب مروتی ، علی باقی نصرآبادی، عباس رسولی، "واکاوی درون دینی راهبردهای حفاظت از اصل استقلال سیاسی دولت اسلامی در روابط خارجی"، مجله پژوهش های سیاست اسلامی 6، شماره 13 (1397): 138-161. magiran.com/p1888340
sohrab morovati, علي باقي, abbas rasuly, "An Intra-religion Analysis of the Strategies to Protect the Principle of the Political Independence of the Islamic Government in Foreign Relations", Islamic Politics Research 6, no.13 (2018): 138-161. magiran.com/p1888340
سهراب مروتی ، علی باقی نصرآبادی، عباس رسولی، (1397). 'واکاوی درون دینی راهبردهای حفاظت از اصل استقلال سیاسی دولت اسلامی در روابط خارجی'، مجله پژوهش های سیاست اسلامی، 6(13)، صص.138-161. magiran.com/p1888340
sohrab morovati, علي باقي, abbas rasuly, (2018). 'An Intra-religion Analysis of the Strategies to Protect the Principle of the Political Independence of the Islamic Government in Foreign Relations', Islamic Politics Research, 6(13), pp.138-161. magiran.com/p1888340
سهراب مروتی ؛ علی باقی نصرآبادی؛ عباس رسولی. "واکاوی درون دینی راهبردهای حفاظت از اصل استقلال سیاسی دولت اسلامی در روابط خارجی". مجله پژوهش های سیاست اسلامی، 6 ،13 ، 1397، 138-161. magiran.com/p1888340
sohrab morovati; علي باقي; abbas rasuly. "An Intra-religion Analysis of the Strategies to Protect the Principle of the Political Independence of the Islamic Government in Foreign Relations", Islamic Politics Research, 6, 13, 2018, 138-161. magiran.com/p1888340
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال