ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد پوراحمد ، مریم جعفری، حمید رخساری، امیر رنجبری، (1397). واکاوی نقش سرمایه روانشناختی در توانمندسازی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی: شهر رشت)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 7(26)، 29-44. magiran.com/p1888678
Ahmad Pour Ahmad , maryam jafarimehrabadi, hamid rokhsari, amir ranjbari , (2018). Investigating the Role of Psychological Capital in Empowering Residents of Informal Settlements (Case Study: Rasht City), Journal of Geography and Environmental Studies, 7(26), 29-44. magiran.com/p1888678
احمد پوراحمد ، مریم جعفری، حمید رخساری، امیر رنجبری، واکاوی نقش سرمایه روانشناختی در توانمندسازی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی: شهر رشت). فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1397؛ 7(26): 29-44. magiran.com/p1888678
Ahmad Pour Ahmad , maryam jafarimehrabadi, hamid rokhsari, amir ranjbari , Investigating the Role of Psychological Capital in Empowering Residents of Informal Settlements (Case Study: Rasht City), Journal of Geography and Environmental Studies, 2018; 7(26): 29-44. magiran.com/p1888678
احمد پوراحمد ، مریم جعفری، حمید رخساری، امیر رنجبری، "واکاوی نقش سرمایه روانشناختی در توانمندسازی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی: شهر رشت)"، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 7، شماره 26 (1397): 29-44. magiran.com/p1888678
Ahmad Pour Ahmad , maryam jafarimehrabadi, hamid rokhsari, amir ranjbari , "Investigating the Role of Psychological Capital in Empowering Residents of Informal Settlements (Case Study: Rasht City)", Journal of Geography and Environmental Studies 7, no.26 (2018): 29-44. magiran.com/p1888678
احمد پوراحمد ، مریم جعفری، حمید رخساری، امیر رنجبری، (1397). 'واکاوی نقش سرمایه روانشناختی در توانمندسازی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی: شهر رشت)'، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 7(26)، صص.29-44. magiran.com/p1888678
Ahmad Pour Ahmad , maryam jafarimehrabadi, hamid rokhsari, amir ranjbari , (2018). 'Investigating the Role of Psychological Capital in Empowering Residents of Informal Settlements (Case Study: Rasht City)', Journal of Geography and Environmental Studies, 7(26), pp.29-44. magiran.com/p1888678
احمد پوراحمد ؛ مریم جعفری؛ حمید رخساری؛ امیر رنجبری. "واکاوی نقش سرمایه روانشناختی در توانمندسازی ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی: شهر رشت)". فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، 7 ،26 ، 1397، 29-44. magiran.com/p1888678
Ahmad Pour Ahmad ; maryam jafarimehrabadi; hamid rokhsari; amir ranjbari . "Investigating the Role of Psychological Capital in Empowering Residents of Informal Settlements (Case Study: Rasht City)", Journal of Geography and Environmental Studies, 7, 26, 2018, 29-44. magiran.com/p1888678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال