ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزین غیاثی ، محمد فتاحی می آبادی ، (1397). تاثیر گاباپنتین بر تعداد و شدت سرفه ی روزانه در بیماران مبتلا به سرفه ی مزمن مقاوم، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(490)، 877-883. magiran.com/p1888790
Farzin Ghiasi , Mohammad Fatahi Meiabadi , (2018). The Effect of Gabapentin on the Number and Severity of Cough in the Patients with Resistant Chronic Cough, Journal Of Isfahan Medical School, 36(490), 877-883. magiran.com/p1888790
فرزین غیاثی ، محمد فتاحی می آبادی ، تاثیر گاباپنتین بر تعداد و شدت سرفه ی روزانه در بیماران مبتلا به سرفه ی مزمن مقاوم. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(490): 877-883. magiran.com/p1888790
Farzin Ghiasi , Mohammad Fatahi Meiabadi , The Effect of Gabapentin on the Number and Severity of Cough in the Patients with Resistant Chronic Cough, Journal Of Isfahan Medical School, 2018; 36(490): 877-883. magiran.com/p1888790
فرزین غیاثی ، محمد فتاحی می آبادی ، "تاثیر گاباپنتین بر تعداد و شدت سرفه ی روزانه در بیماران مبتلا به سرفه ی مزمن مقاوم"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 490 (1397): 877-883. magiran.com/p1888790
Farzin Ghiasi , Mohammad Fatahi Meiabadi , "The Effect of Gabapentin on the Number and Severity of Cough in the Patients with Resistant Chronic Cough", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.490 (2018): 877-883. magiran.com/p1888790
فرزین غیاثی ، محمد فتاحی می آبادی ، (1397). 'تاثیر گاباپنتین بر تعداد و شدت سرفه ی روزانه در بیماران مبتلا به سرفه ی مزمن مقاوم'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(490)، صص.877-883. magiran.com/p1888790
Farzin Ghiasi , Mohammad Fatahi Meiabadi , (2018). 'The Effect of Gabapentin on the Number and Severity of Cough in the Patients with Resistant Chronic Cough', Journal Of Isfahan Medical School, 36(490), pp.877-883. magiran.com/p1888790
فرزین غیاثی ؛ محمد فتاحی می آبادی . "تاثیر گاباپنتین بر تعداد و شدت سرفه ی روزانه در بیماران مبتلا به سرفه ی مزمن مقاوم". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،490 ، 1397، 877-883. magiran.com/p1888790
Farzin Ghiasi ; Mohammad Fatahi Meiabadi . "The Effect of Gabapentin on the Number and Severity of Cough in the Patients with Resistant Chronic Cough", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 490, 2018, 877-883. magiran.com/p1888790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال