ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیروز شاکری ، احمد ریاسی، علی مداحیان، (1397). استفاده از عصاره محصول فرعی پسته استخراج شده با حلال های مختلف به منظور کاهش تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین کنجاله کلزا، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(20)، 61-69. magiran.com/p1888813
Pirouz Shakeri , Ahmad Riasi , Ali Madahian, (2018). Use of Pistachio By-Product Extracts by Different Solvents to Reduce Ruminal Degradability of Canola Meal Protein, Research On Animal Production, 9(20), 61-69. magiran.com/p1888813
پیروز شاکری ، احمد ریاسی، علی مداحیان، استفاده از عصاره محصول فرعی پسته استخراج شده با حلال های مختلف به منظور کاهش تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین کنجاله کلزا. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1397؛ 9(20): 61-69. magiran.com/p1888813
Pirouz Shakeri , Ahmad Riasi , Ali Madahian, Use of Pistachio By-Product Extracts by Different Solvents to Reduce Ruminal Degradability of Canola Meal Protein, Research On Animal Production, 2018; 9(20): 61-69. magiran.com/p1888813
پیروز شاکری ، احمد ریاسی، علی مداحیان، "استفاده از عصاره محصول فرعی پسته استخراج شده با حلال های مختلف به منظور کاهش تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین کنجاله کلزا"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 9، شماره 20 (1397): 61-69. magiran.com/p1888813
Pirouz Shakeri , Ahmad Riasi , Ali Madahian, "Use of Pistachio By-Product Extracts by Different Solvents to Reduce Ruminal Degradability of Canola Meal Protein", Research On Animal Production 9, no.20 (2018): 61-69. magiran.com/p1888813
پیروز شاکری ، احمد ریاسی، علی مداحیان، (1397). 'استفاده از عصاره محصول فرعی پسته استخراج شده با حلال های مختلف به منظور کاهش تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین کنجاله کلزا'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(20)، صص.61-69. magiran.com/p1888813
Pirouz Shakeri , Ahmad Riasi , Ali Madahian, (2018). 'Use of Pistachio By-Product Extracts by Different Solvents to Reduce Ruminal Degradability of Canola Meal Protein', Research On Animal Production, 9(20), pp.61-69. magiran.com/p1888813
پیروز شاکری ؛ احمد ریاسی؛ علی مداحیان. "استفاده از عصاره محصول فرعی پسته استخراج شده با حلال های مختلف به منظور کاهش تجزیه پذیری شکمبه ای پروتئین کنجاله کلزا". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9 ،20 ، 1397، 61-69. magiran.com/p1888813
Pirouz Shakeri ; Ahmad Riasi ; Ali Madahian. "Use of Pistachio By-Product Extracts by Different Solvents to Reduce Ruminal Degradability of Canola Meal Protein", Research On Animal Production, 9, 20, 2018, 61-69. magiran.com/p1888813
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال