ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین شمس آبادی، راضیه کارآمد، (1397). بازتاب تصویرانسان آواره وکودک جنگ زده در اشعار محمود درویش وقیصر امین پور، نشریه ادبیات پایداری، 10(18)، 267-286. magiran.com/p1889008
, (2018). The Reflections of Displaced People and War-affected Children in the Poetry of Mahmud Darvish and Qeyasr Aminpou, The Journal of Resistance Literature, 10(18), 267-286. magiran.com/p1889008
حسین شمس آبادی، راضیه کارآمد، بازتاب تصویرانسان آواره وکودک جنگ زده در اشعار محمود درویش وقیصر امین پور. نشریه ادبیات پایداری، 1397؛ 10(18): 267-286. magiran.com/p1889008
, The Reflections of Displaced People and War-affected Children in the Poetry of Mahmud Darvish and Qeyasr Aminpou, The Journal of Resistance Literature, 2018; 10(18): 267-286. magiran.com/p1889008
حسین شمس آبادی، راضیه کارآمد، "بازتاب تصویرانسان آواره وکودک جنگ زده در اشعار محمود درویش وقیصر امین پور"، نشریه ادبیات پایداری 10، شماره 18 (1397): 267-286. magiran.com/p1889008
, "The Reflections of Displaced People and War-affected Children in the Poetry of Mahmud Darvish and Qeyasr Aminpou", The Journal of Resistance Literature 10, no.18 (2018): 267-286. magiran.com/p1889008
حسین شمس آبادی، راضیه کارآمد، (1397). 'بازتاب تصویرانسان آواره وکودک جنگ زده در اشعار محمود درویش وقیصر امین پور'، نشریه ادبیات پایداری، 10(18)، صص.267-286. magiran.com/p1889008
, (2018). 'The Reflections of Displaced People and War-affected Children in the Poetry of Mahmud Darvish and Qeyasr Aminpou', The Journal of Resistance Literature, 10(18), pp.267-286. magiran.com/p1889008
حسین شمس آبادی؛ راضیه کارآمد. "بازتاب تصویرانسان آواره وکودک جنگ زده در اشعار محمود درویش وقیصر امین پور". نشریه ادبیات پایداری، 10 ،18 ، 1397، 267-286. magiran.com/p1889008
. "The Reflections of Displaced People and War-affected Children in the Poetry of Mahmud Darvish and Qeyasr Aminpou", The Journal of Resistance Literature, 10, 18, 2018, 267-286. magiran.com/p1889008
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال