ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید طاهریان ، مسعود اسکندری تربقان، حسن نجار، (1397). تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ تحت شرایط دیم، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(26)، 139-145. magiran.com/p1889114
Magid Taherian , Masoud Eskandari torbaghan , Hasan Najjar, (2018). Stability Analysis of Seed Yield in Safflower Genotypes under Dryland Conditions, Journal of Crop Breeding, 10(26), 139-145. magiran.com/p1889114
مجید طاهریان ، مسعود اسکندری تربقان، حسن نجار، تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ تحت شرایط دیم. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1397؛ 10(26): 139-145. magiran.com/p1889114
Magid Taherian , Masoud Eskandari torbaghan , Hasan Najjar, Stability Analysis of Seed Yield in Safflower Genotypes under Dryland Conditions, Journal of Crop Breeding, 2018; 10(26): 139-145. magiran.com/p1889114
مجید طاهریان ، مسعود اسکندری تربقان، حسن نجار، "تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ تحت شرایط دیم"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 10، شماره 26 (1397): 139-145. magiran.com/p1889114
Magid Taherian , Masoud Eskandari torbaghan , Hasan Najjar, "Stability Analysis of Seed Yield in Safflower Genotypes under Dryland Conditions", Journal of Crop Breeding 10, no.26 (2018): 139-145. magiran.com/p1889114
مجید طاهریان ، مسعود اسکندری تربقان، حسن نجار، (1397). 'تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ تحت شرایط دیم'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(26)، صص.139-145. magiran.com/p1889114
Magid Taherian , Masoud Eskandari torbaghan , Hasan Najjar, (2018). 'Stability Analysis of Seed Yield in Safflower Genotypes under Dryland Conditions', Journal of Crop Breeding, 10(26), pp.139-145. magiran.com/p1889114
مجید طاهریان ؛ مسعود اسکندری تربقان؛ حسن نجار. "تجزیه پایداری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گلرنگ تحت شرایط دیم". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10 ،26 ، 1397، 139-145. magiran.com/p1889114
Magid Taherian ; Masoud Eskandari torbaghan ; Hasan Najjar. "Stability Analysis of Seed Yield in Safflower Genotypes under Dryland Conditions", Journal of Crop Breeding, 10, 26, 2018, 139-145. magiran.com/p1889114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال