ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه قطبی زاده وحدانی، مامک شریعت، یاسمین محمدزاده، زینب کاویانی، مجید خلیلی، لیلا صاحبی ، (1396). بررسی سبک باروری و عوامل تعیین کننده آن در ایران و کشورهای اسلامی: یک مطالعه مروری، فصلنامه تاریخ پزشکی، 9(31)، 63-74. magiran.com/p1889139
Fahimeh Ghotbizadeh Vahdani, Mamak Shariat, Yasamin Mohammadzadeh, Zeinab Kaviani, Majid Khalili, Leyla Sahebi , (2017). Fertility Style and its Determinants in Iran and Islamic Countries: A Review Study, History of Medicin Journal, 9(31), 63-74. magiran.com/p1889139
فهیمه قطبی زاده وحدانی، مامک شریعت، یاسمین محمدزاده، زینب کاویانی، مجید خلیلی، لیلا صاحبی ، بررسی سبک باروری و عوامل تعیین کننده آن در ایران و کشورهای اسلامی: یک مطالعه مروری. فصلنامه تاریخ پزشکی، 1396؛ 9(31): 63-74. magiran.com/p1889139
Fahimeh Ghotbizadeh Vahdani, Mamak Shariat, Yasamin Mohammadzadeh, Zeinab Kaviani, Majid Khalili, Leyla Sahebi , Fertility Style and its Determinants in Iran and Islamic Countries: A Review Study, History of Medicin Journal, 2017; 9(31): 63-74. magiran.com/p1889139
فهیمه قطبی زاده وحدانی، مامک شریعت، یاسمین محمدزاده، زینب کاویانی، مجید خلیلی، لیلا صاحبی ، "بررسی سبک باروری و عوامل تعیین کننده آن در ایران و کشورهای اسلامی: یک مطالعه مروری"، فصلنامه تاریخ پزشکی 9، شماره 31 (1396): 63-74. magiran.com/p1889139
Fahimeh Ghotbizadeh Vahdani, Mamak Shariat, Yasamin Mohammadzadeh, Zeinab Kaviani, Majid Khalili, Leyla Sahebi , "Fertility Style and its Determinants in Iran and Islamic Countries: A Review Study", History of Medicin Journal 9, no.31 (2017): 63-74. magiran.com/p1889139
فهیمه قطبی زاده وحدانی، مامک شریعت، یاسمین محمدزاده، زینب کاویانی، مجید خلیلی، لیلا صاحبی ، (1396). 'بررسی سبک باروری و عوامل تعیین کننده آن در ایران و کشورهای اسلامی: یک مطالعه مروری'، فصلنامه تاریخ پزشکی، 9(31)، صص.63-74. magiran.com/p1889139
Fahimeh Ghotbizadeh Vahdani, Mamak Shariat, Yasamin Mohammadzadeh, Zeinab Kaviani, Majid Khalili, Leyla Sahebi , (2017). 'Fertility Style and its Determinants in Iran and Islamic Countries: A Review Study', History of Medicin Journal, 9(31), pp.63-74. magiran.com/p1889139
فهیمه قطبی زاده وحدانی؛ مامک شریعت؛ یاسمین محمدزاده؛ زینب کاویانی؛ مجید خلیلی؛ لیلا صاحبی . "بررسی سبک باروری و عوامل تعیین کننده آن در ایران و کشورهای اسلامی: یک مطالعه مروری". فصلنامه تاریخ پزشکی، 9 ،31 ، 1396، 63-74. magiran.com/p1889139
Fahimeh Ghotbizadeh Vahdani; Mamak Shariat; Yasamin Mohammadzadeh; Zeinab Kaviani; Majid Khalili; Leyla Sahebi . "Fertility Style and its Determinants in Iran and Islamic Countries: A Review Study", History of Medicin Journal, 9, 31, 2017, 63-74. magiran.com/p1889139
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال