ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس کریمی، لیلا سادات حسینی، (1397). الگوریتم بهینه تقسیم بندی تصاویر میکروسکوپی خون برای تشخیص سلول های لوسمی حاد لنفوبلاست با استفاده از الگوریتم FCM و بهینه سازی ژنتیک، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15(2)، 45-54. magiran.com/p1889213
Abbas Karimi, Leila Sadat Hoseini, (2018). An Optimal Algorithm for Dividing Microscopic Images of Blood for the Diagnosis of Acute Pulmonary Lymphoblastic Cell Using the FCM Algorithm and Genetic Optimization, Signal and Data Processing, 15(2), 45-54. magiran.com/p1889213
عباس کریمی، لیلا سادات حسینی، الگوریتم بهینه تقسیم بندی تصاویر میکروسکوپی خون برای تشخیص سلول های لوسمی حاد لنفوبلاست با استفاده از الگوریتم FCM و بهینه سازی ژنتیک. فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 1397؛ 15(2): 45-54. magiran.com/p1889213
Abbas Karimi, Leila Sadat Hoseini, An Optimal Algorithm for Dividing Microscopic Images of Blood for the Diagnosis of Acute Pulmonary Lymphoblastic Cell Using the FCM Algorithm and Genetic Optimization, Signal and Data Processing, 2018; 15(2): 45-54. magiran.com/p1889213
عباس کریمی، لیلا سادات حسینی، "الگوریتم بهینه تقسیم بندی تصاویر میکروسکوپی خون برای تشخیص سلول های لوسمی حاد لنفوبلاست با استفاده از الگوریتم FCM و بهینه سازی ژنتیک"، فصلنامه پردازش علائم و داده ها 15، شماره 2 (1397): 45-54. magiran.com/p1889213
Abbas Karimi, Leila Sadat Hoseini, "An Optimal Algorithm for Dividing Microscopic Images of Blood for the Diagnosis of Acute Pulmonary Lymphoblastic Cell Using the FCM Algorithm and Genetic Optimization", Signal and Data Processing 15, no.2 (2018): 45-54. magiran.com/p1889213
عباس کریمی، لیلا سادات حسینی، (1397). 'الگوریتم بهینه تقسیم بندی تصاویر میکروسکوپی خون برای تشخیص سلول های لوسمی حاد لنفوبلاست با استفاده از الگوریتم FCM و بهینه سازی ژنتیک'، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15(2)، صص.45-54. magiran.com/p1889213
Abbas Karimi, Leila Sadat Hoseini, (2018). 'An Optimal Algorithm for Dividing Microscopic Images of Blood for the Diagnosis of Acute Pulmonary Lymphoblastic Cell Using the FCM Algorithm and Genetic Optimization', Signal and Data Processing, 15(2), pp.45-54. magiran.com/p1889213
عباس کریمی؛ لیلا سادات حسینی. "الگوریتم بهینه تقسیم بندی تصاویر میکروسکوپی خون برای تشخیص سلول های لوسمی حاد لنفوبلاست با استفاده از الگوریتم FCM و بهینه سازی ژنتیک". فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15 ،2 ، 1397، 45-54. magiran.com/p1889213
Abbas Karimi; Leila Sadat Hoseini. "An Optimal Algorithm for Dividing Microscopic Images of Blood for the Diagnosis of Acute Pulmonary Lymphoblastic Cell Using the FCM Algorithm and Genetic Optimization", Signal and Data Processing, 15, 2, 2018, 45-54. magiran.com/p1889213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال