ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا محمدی دشتی، مجید هارونی ، (1397). آشکارسازی حالات لبخند و خنده چهره افراد بر پایه نقاط کلیدی محلی کمینه، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15(2)، 69-88. magiran.com/p1889215
Mina Mohammadi Dashti , Majid Harouni , (2018). Smile and Laugh Expressions Detection Based on Local Minimum Key Points, Signal and Data Processing, 15(2), 69-88. magiran.com/p1889215
مینا محمدی دشتی، مجید هارونی ، آشکارسازی حالات لبخند و خنده چهره افراد بر پایه نقاط کلیدی محلی کمینه. فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 1397؛ 15(2): 69-88. magiran.com/p1889215
Mina Mohammadi Dashti , Majid Harouni , Smile and Laugh Expressions Detection Based on Local Minimum Key Points, Signal and Data Processing, 2018; 15(2): 69-88. magiran.com/p1889215
مینا محمدی دشتی، مجید هارونی ، "آشکارسازی حالات لبخند و خنده چهره افراد بر پایه نقاط کلیدی محلی کمینه"، فصلنامه پردازش علائم و داده ها 15، شماره 2 (1397): 69-88. magiran.com/p1889215
Mina Mohammadi Dashti , Majid Harouni , "Smile and Laugh Expressions Detection Based on Local Minimum Key Points", Signal and Data Processing 15, no.2 (2018): 69-88. magiran.com/p1889215
مینا محمدی دشتی، مجید هارونی ، (1397). 'آشکارسازی حالات لبخند و خنده چهره افراد بر پایه نقاط کلیدی محلی کمینه'، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15(2)، صص.69-88. magiran.com/p1889215
Mina Mohammadi Dashti , Majid Harouni , (2018). 'Smile and Laugh Expressions Detection Based on Local Minimum Key Points', Signal and Data Processing, 15(2), pp.69-88. magiran.com/p1889215
مینا محمدی دشتی؛ مجید هارونی . "آشکارسازی حالات لبخند و خنده چهره افراد بر پایه نقاط کلیدی محلی کمینه". فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15 ،2 ، 1397، 69-88. magiran.com/p1889215
Mina Mohammadi Dashti ; Majid Harouni . "Smile and Laugh Expressions Detection Based on Local Minimum Key Points", Signal and Data Processing, 15, 2, 2018, 69-88. magiran.com/p1889215
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال