ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، علیرضا احمدی فرد، (1397). ارائه الگوریتم پویا برای تنظیم هم روندی فرایندهای کسب وکار، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15(2)، 103-118. magiran.com/p1889217
Mehdi Yaghoubi, Morteza Zahedi , Alireza Ahmadyfard, (2018). A Dynamic Programing Algorithm for Tuning Concurrency of Business Processes, Signal and Data Processing, 15(2), 103-118. magiran.com/p1889217
مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، علیرضا احمدی فرد، ارائه الگوریتم پویا برای تنظیم هم روندی فرایندهای کسب وکار. فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 1397؛ 15(2): 103-118. magiran.com/p1889217
Mehdi Yaghoubi, Morteza Zahedi , Alireza Ahmadyfard, A Dynamic Programing Algorithm for Tuning Concurrency of Business Processes, Signal and Data Processing, 2018; 15(2): 103-118. magiran.com/p1889217
مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، علیرضا احمدی فرد، "ارائه الگوریتم پویا برای تنظیم هم روندی فرایندهای کسب وکار"، فصلنامه پردازش علائم و داده ها 15، شماره 2 (1397): 103-118. magiran.com/p1889217
Mehdi Yaghoubi, Morteza Zahedi , Alireza Ahmadyfard, "A Dynamic Programing Algorithm for Tuning Concurrency of Business Processes", Signal and Data Processing 15, no.2 (2018): 103-118. magiran.com/p1889217
مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، علیرضا احمدی فرد، (1397). 'ارائه الگوریتم پویا برای تنظیم هم روندی فرایندهای کسب وکار'، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15(2)، صص.103-118. magiran.com/p1889217
Mehdi Yaghoubi, Morteza Zahedi , Alireza Ahmadyfard, (2018). 'A Dynamic Programing Algorithm for Tuning Concurrency of Business Processes', Signal and Data Processing, 15(2), pp.103-118. magiran.com/p1889217
مهدی یعقوبی؛ مرتضی زاهدی؛ علیرضا احمدی فرد. "ارائه الگوریتم پویا برای تنظیم هم روندی فرایندهای کسب وکار". فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15 ،2 ، 1397، 103-118. magiran.com/p1889217
Mehdi Yaghoubi; Morteza Zahedi ; Alireza Ahmadyfard. "A Dynamic Programing Algorithm for Tuning Concurrency of Business Processes", Signal and Data Processing, 15, 2, 2018, 103-118. magiran.com/p1889217
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال