ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیره حسینی، مقصود نصرالهی، علی بقایی، (1397). یک سامانه توصیه‎گر ترکیبی با استفاده از اعتماد و خوشه‎بندی دوجهته به‎منظور افزایش کارایی پالایش‎گروهی، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15(2)، 119-132. magiran.com/p1889218
Monireh Hosseini, Maghsood Nasrollahi , Ali Baghaei, (2018). A hybrid recommender system using trust and bi-clustering in order to increase the efficiency of collaborative filtering, Signal and Data Processing, 15(2), 119-132. magiran.com/p1889218
منیره حسینی، مقصود نصرالهی، علی بقایی، یک سامانه توصیه‎گر ترکیبی با استفاده از اعتماد و خوشه‎بندی دوجهته به‎منظور افزایش کارایی پالایش‎گروهی. فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 1397؛ 15(2): 119-132. magiran.com/p1889218
Monireh Hosseini, Maghsood Nasrollahi , Ali Baghaei, A hybrid recommender system using trust and bi-clustering in order to increase the efficiency of collaborative filtering, Signal and Data Processing, 2018; 15(2): 119-132. magiran.com/p1889218
منیره حسینی، مقصود نصرالهی، علی بقایی، "یک سامانه توصیه‎گر ترکیبی با استفاده از اعتماد و خوشه‎بندی دوجهته به‎منظور افزایش کارایی پالایش‎گروهی"، فصلنامه پردازش علائم و داده ها 15، شماره 2 (1397): 119-132. magiran.com/p1889218
Monireh Hosseini, Maghsood Nasrollahi , Ali Baghaei, "A hybrid recommender system using trust and bi-clustering in order to increase the efficiency of collaborative filtering", Signal and Data Processing 15, no.2 (2018): 119-132. magiran.com/p1889218
منیره حسینی، مقصود نصرالهی، علی بقایی، (1397). 'یک سامانه توصیه‎گر ترکیبی با استفاده از اعتماد و خوشه‎بندی دوجهته به‎منظور افزایش کارایی پالایش‎گروهی'، فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15(2)، صص.119-132. magiran.com/p1889218
Monireh Hosseini, Maghsood Nasrollahi , Ali Baghaei, (2018). 'A hybrid recommender system using trust and bi-clustering in order to increase the efficiency of collaborative filtering', Signal and Data Processing, 15(2), pp.119-132. magiran.com/p1889218
منیره حسینی؛ مقصود نصرالهی؛ علی بقایی. "یک سامانه توصیه‎گر ترکیبی با استفاده از اعتماد و خوشه‎بندی دوجهته به‎منظور افزایش کارایی پالایش‎گروهی". فصلنامه پردازش علائم و داده ها، 15 ،2 ، 1397، 119-132. magiran.com/p1889218
Monireh Hosseini; Maghsood Nasrollahi ; Ali Baghaei. "A hybrid recommender system using trust and bi-clustering in order to increase the efficiency of collaborative filtering", Signal and Data Processing, 15, 2, 2018, 119-132. magiran.com/p1889218
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال